Terveysväitevalvonnan opastavat tarkastukset – perehdytystä terveysväitteiden valvontaan (EVO-hanke 2013–14)

Raportti Opastavat terveysväitetarkastukset

Taustaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettiin 20.12.2006 ja sitä alettiin soveltaa 1.7.2007. Terveysväitteiden kohdalla suurin muutos on ollut ennakkohyväksymisjärjestelmän rakentaminen. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi jokaisen terveysväitteen taustalla olevan tieteellisen tutkimusnäytön riittävyyden, ennen kuin elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä kuvaavaa väite hyväksytään terveysväitteiden luetteloon. Vasta tämän jälkeen terveysväitettä voi käyttää.

Arvioitavien terveysväitteiden suuren määrän vuoksi hyväksyttyjen terveysväitteiden luettelo julkaistiin 16.5.2012 ja käsitti 222 hyväksyttyä terveysväitettä ja noin 1700 kiellettyä terveysväitettä. Näiden osalta vain hyväksyttyjä terveysväitteitä saa käyttää, mikäli elintarvike täyttää väitteen käytölle asetetut vaatimuksen koostumuksen ja pakkausmerkintöjen osalta. Osaa markkinoilla olevien terveysväitteiden arviointia ja hyväksyntää ei ole vielä loppuunsaatettu. Pääasiassa n. 2000 tuhatta kasviperäisiin aineisiin liittyvää terveysväitettä on vielä luettelon ulkopuolella. Näiden väitteiden käyttöä toimijat voivat edelleen omalla vastuullaan jatkaa.

Vuonna 2010 aloitettiin väiteasetuksen valvonta toteuttamalla elintarvikkeista esitettävien ravitsemusväitteiden valvontaan liittyvä EVO-hanke. Vuonna 2013-14 väiteasetuksen valvontaa jatketaan terveysväitteiden valvontaan keskittyvällä hankkeella.

Tavoitteet

Valvontaprojektin tavoitteena on saattaa väiteasetuksen vaatimukset toimijoiden tietoon ja edesauttaa terveysväitteiden omavalvontaa sekä yhtenäistää terveysväitteiden valvontaa Suomessa. Tavoitteena on myös poistaa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta terveysväitteet, jotka eivät ole väiteasetuksen mukaisia.

Käytännön toteutus

Kuntien valvojat yhdessä Eviran projektihenkilön kanssa tekevät tarkastuskäyntejä, joissa valvontaan terveysväitteiden käyttöä ja opastetaan toimijoita. Myös aluehallintovirastojen elintarvikevalvonnan asiantuntijat voivat osallistua. Opastavien tarkastuksien tavoitemäärä ajalla 1.10.2013–31.3.2014 on 40–50 yritystä. Evira on pyytänyt aluehallintovirastojen elintarvikevalvojia yhteistyössä kuntien kanssa organisoimaan oman alueensa tarkastukset. Tarkastuksilla käytetään Eviran laatimaa valvontaohjetta ja -lomaketta apuna. Evira kokoaa ja raportoi hankkeen tulokset kevään 2014 aikana.


Lisätietoja:

ylitarkastaja Sari Sippola, sari.sippola /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi  tai
projektipäällikkö ylitarkastaja Emilia Savolainen

 

 

 

 

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme