Joustavuushanke (2016-2017)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on aloitettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuuksista.  Hankkeen tavoitteena on saada kaikkien toimijoiden ja valvojien käyttöön ajantasaista tietoa joustavuuden mahdollisuuksista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

 

Evira selvittää hankkeessa elintarvikelainsäädännön mahdollistaman joustavuuden käyttöä ja soveltamista Suomessa sekä mahdollisuuksia käyttää joustavuutta nykyistä enemmän. Hankkeessa kartoitetaan valvojien ja toimijoiden näkemykset joustavuuden soveltamisesta yleensä ja erilaisista tuotantoprosesseista ja tila- ja rakenneratkaisuista, joissa joustavuutta on käytetty tai voitaisiin käyttää. Samoin selvitetään EU:n nimisuojajärjestelmään kuuluvien tuotteiden ja muiden perinnetuotteiden valmistamiseen mahdollisesti liittyvien joustojen tarvetta. Helsingin yliopisto on erityisenä osa-alueena selvittänyt pienteurastamoiden omavalvonnan toimivuutta ja minkälaisia joustoja omavalvontaan voisi soveltaa vaarantamatta elintarviketurvallisuutta.

 

Joustavuudesta on laadittu Eviran nettisivuille tietopaketti, jotta kaikilla olisi selkeä käsitys siitä, mitä joustavuudella tarkoitetaan. Hankkeessa tehdään kysely toimijoille ja valvojille siitä, miten joustavuutta on sovellettu ja millaisia tarpeita joustavuudelle olisi. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kohdekäyntejä.

Hankkeen tuloksia käytetään hyödyksi Eviran ohjeistuksen valmistelussa. Evira esimerkiksi ohjeistaa käytännön esimerkein joustavuuden toteuttamista ja joustavien toteutustapojen valvontaa. Ohjeistusta joustavuuden toteuttamisen valvonnasta tarvitaan, jotta valvonta kohtelisi toimijoita yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti. Eviran ohje auttaisi yritysten valvojia soveltamaan sitä joustavuutta, johon EU:n ja kansallinen lainsäädäntö antavat mahdollisuuksia. Tulosten perusteella voidaan myös tuottaa opastavaa materiaalia pk-yritysten avuksi.

Hankkeen tuloksena syntynyttä asiantuntemusta käytetään pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.  Osa esille tulevista joustavuusehdotuksista voi mahdollisesti johtaa komissiolle notifioitaviin poikkeusehdotuksiin tai kansallisiin mukautuksiin EU-lainsäädännöstä.

Tietopaketti joustavuudesta

Helsingin yliopiston selvitys pienteurastamoiden omavalvonnasta