Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennettyä elintarviketta, on tehtävä täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta kirjallinen ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Täydentämisilmoituksen ajankohtaa ei ole säädöksissä määritelty, mutta tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi se tulisi tehdä ennen elintarvikkeen markkinoille saattamista.

Ilmoitus vaaditaan myös, kun täydennetyn elintarvikkeen koostumus muuttuu lisättyjen vitamiinien tai kivennäisaineiden osalta tai kun täydennetty elintarvike poistuu markkinoilta. Lisää tietoa täydentämisilmoituksen tekemisestä löytyy Eviran ohjeesta vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta, koostumuksen muuttumisesta ja markkinoilta poistumisesta (linkki oikealla).

Täydentämisilmoitus tehdään Eviran sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnuksilla. Sähköiset ilmoituslomakkeet löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarkempia ohjeita sähköisen asiointipalvelun käytöstä löytyy Eviran ohjeesta (linkki oikealla). Mikäli elintarvikealan toimija ei jostain syystä pysty lähettämään ilmoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta, voi ilmoituksen täyttää myös asiointipalvelun ulkopuolella. Tällöin ilmoitus lähetetään Eviran kirjaamoon: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira / Kirjaamo, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai kirjaamo@evira.fi

Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoituksien vastaanoton käsittelymaksuun vaikuttaa ilmoituksen toimitustapa. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 42 euroa ilmoitukselta ja postitse (ml. sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 95 euroa ilmoitukselta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1425/2016 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).

 

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta. Kaikista virastoon sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista (lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta) peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1425/2016 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).


Evira katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Pakollinen liite on malli täydennetyn elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä, jonka tulee olla selkeä ja luettava. Evira vastaanottaa ilmoituksen ja lähettää tiedon ilmoituksesta myös kuntaan ja aluehallintovirastolle. Evira ei arvioi ilmoituksen perusteella vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen säädöstenmukaisuutta. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että täydennetty elintarvike on täydentämisasetuksen ja muun elintarvikkeita koskevan lainsäädännön mukainen.

Markkinoille saattamis- ja koostumuksen muuttumisilmoituksen vastaanottamisesta peritään maa- ja metsätalousministeriön antaman Elintarviketurvallisuusviraston maksullisia suoritteita koskevan asetuksen mukainen maksu. Markkinoilta poistumisilmoituksista ei peritä maksua.

Lisää aiheesta palvelussamme:

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikkeiden-taydentaminen-ravintoaineilla/

Raportit

Eviran raportti Dno 7187/0071/2016: D-vitamiinilla täydennetyt elintarvikkeet Suomessa, tuotteiden markkinoilletulo ja koostumus vuosina 2012-2016.