Imeväisikäisille ja pienille lapsille tarkoitetut elintarvikkeet

Lastenruokien torjunta-ainejäämistä ja niiden enimmäismääristä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 1215/2007. Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden torjunta-ainejäämistä ja niiden enimmäismääristä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 1216/2007, kunnes komission delegoitua asetusta (EU) 2016/127 aletaan soveltaa.

Imeväisikäisille ja pienille lapsille tarkoitetut elintarvikkeet eivät saa sisältää sellaisia torjunta-aineita, joita ei saa käyttää lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa (asetuksen 1215/2007 liite I), eivätkä ne saa sisältää sallittuja kasvinsuojeluainejäämiä yli sallitun enimmäismäärän (MRL = maximum residue level).

Lastenruoilla muita elintarvikkeita tiukemmat rajat

Varovaisuusperiaatteen mukaan imeväisikäisille ja pienille lapsille tarkoitetuille elintarvikkeille on asetettu tavanomaisia enimmäismääriä tiukemmat rajat. Lastenruoat, äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet eivät saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg tason tuotteessa, joka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai tehty nautintavalmiiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. On huomioitavaa, että joillain torjunta-aineilla tai niiden aineenvaihduntatuotteilla on erityiset, vieläkin tiukemmat enimmäismäärätasot lastenruoissa, äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa (asetuksen 1215/2007 liite II ja asetuksen 1216/2007 liite IX).

Matala jäämätaso on mahdollista saavuttaa huolellisella raaka-aineiden valinnalla. Lastenruokien valmistajan, valmistuttajan ja maahantuojan tulee kiinnittää erityistä huomiota omavalvontaan muun muassa raaka-aineiden osalta. Tuotteiden määräystenmukaisuutta voidaan varmistaa esimerkiksi sertifikaateilla, analyyseillä tai sopimusviljelijöiden auditoinneilla. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat kuuluvat tavanomaiseen viranomaisvalvontaan eli elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat, että toimijoiden omavalvonta toimii ja se on riittävää. Lastenruoat ovat mukana myös vuosittaisessa EU:n koordinoimassa kasvinsuojeluaineiden valvontaohjelmassa. Lastenruoista löytyy hyvin harvoin jäämiä kasvinsuojeluaineista.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1215/2007 lastenruokien torjunta-ainejäämistä.  Asetuksella on pantu täytäntöön komission direktiivi 2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista.
  • Kauppa ja teollisuusministeriön asetus 1216/2007 äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta. Asetuksella on pantu täytäntöönkomission direktiivi 2006/141/EY äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta.
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta.