Turvallisuus ja riskit

Nanoluokkaa olevien partikkelien ja −materiaalien hyödyntäminen elintarvikkeissa ja elintarvikepakkauksissa luo suuria odotuksia elintarvikekehitykselle. Samaan aikaan tutkijat ja viranomaiset pohtivat teknologian mahdollisia turvallisuusriskejä.

Nanohiukkasilla on uusia ominaisuuksia, jotka ovat yhteydessä pieneen kokoon, fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin, kemialliseen rakenteeseen ja pintaosien rakenneaktiivisuuteen. Näitä ominaisuuksia hyödynnetään nanoteknologisissa sovellutuksissa, mutta samalla juuri näihin ominaisuuksiin saattaa liittyä terveysriskejä.

Nanohiukkasia esiintyy luonnostaan elintarvikkeissa. Elintarvikkeiden nanoteknologiasovelluksiin liittyvässä turvallisuuskeskustelussa huomio tulisi kiinnittää teknisesti valmistettujen nanopartikkelien ja −materiaalien mahdollisiin riskeihin.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon teknisesti valmistettujen nanomateriaalien turvallisuudesta ja riskinarvioinnista. Lausunnon mukaan elintarvikkeiden nanosovellusten turvallisuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia. Tutkimustiedon tarve on suuri, sillä erityyppiset nanomateriaalit lisääntyvät nopeasti ja nanopartikkelien haitallisten ominaisuuksien yleistäminen on mahdotonta.