Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age - a quantative risk assessment

Tekijät: Lavikainen, Karlström, Bäckman, Hirvonen

Julkaisuaika: 08/2007

ISSN: 1796-4660

ISBN: 952-5662-70-5, 952-5662-71-3 (pdf)

Lisätietoja:

Evira Research Reports 2/2007

Download pdf