Lannoitealan toiminta

Lannoitevalmisteiden valmistus myyntiä tai luovuttamista varten, markkinoille saattaminen, mukaan lukien tuonti toisesta EU:n jäsenvaltiosta sekä maahantuonti, edellyttävät ilmoittautumista Eviran lannoitevalvonnan rekisteriin. Valmistamiseksi luetaan myös lannoitevalmisteena käytettävien sivutuotteiden ja jätejakeiden muodostuminen muiden prosessien yhteydessä. Rekisteröitymistä ei edellytetä toimijoilta, jotka pelkästään varastoivat, kuljettavat tai jälleenmyyvät lannoitevalmisteita.

Markkinoille voi saattaa tai maahantuoda ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, jotka löytyvät joko kansallisesta lainsäädännöstä tai EU-lainsäädännöstä.

 

Löytyykö lannoitevalmiste EY-asetuksen 2003/2003 liitteestä I tai Eviran ylläpitämästä kansallisesta tyyppinimiluettelosta

Ehkä

/files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_oikealle.png : 0Kb

Voit kysyä neuvoa Eviran lannoitevalvonnalta sähköpostitse: lannoitevalvonta @ evira.fi 

Kyllä

/files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_alas.png : 1Kb  

Ei /files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_alaviistoon.png : 1Kb  
Tuote voidaan saattaa markkinoille EY-lannoitteena tai niin sanottuna kansallisena lannoitteena. Sille on laadittava lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät.

 

 

Tuotteelle voidaan hakea uutta tyyppinimeä jos se on valmistettu ainoastaan Suomen markkinoille. 

/files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_alas.png : 1Kb  

tai

Toimijan on rekisteröidyttävä. Tuotteelle ei ole rekisteröinti- tai hyväksyntäprosessia. Toimija vastaa siitä, että tuote ja sen merkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Tiettyjä orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset tarvitsevat lisäksi laitoshyväksynnän.

 

 

 

Toisessa jäsenmaassa valmistettu ja markkinoilla oleva tuote voidaan saattaa markkinoille myös Suomessa, jos se ei aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle. Vastavuoroiseen tunnustamiseen sisältyy ennakkolupamenettely.

Rekisteröityminen

Toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen tai markkinoinnin aloittamista tehtävä toiminnan aloitusilmoitus Eviraan. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja omavalvontasuunnitelma. Toiminnan muutoksista ja lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti. Ilmoitukset tehdään Eviran julkaisemilla lomakkeilla.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ostot ja alkuperä, valmistettujen tuotteiden määrät, tuotteiden luovutukset sekä varastopaikat. Lisäksi tuotteiden ja raaka-aineiden maahantuonti- ja vientimääristä on pidettävä kirjaa.

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Eviralle tiedot valmistetuista tai markkinoille saatetuista lannoitevalmisteista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan Eviraan toimintavuotta seuraavan vuoden tammikuussa.