Tuonti ja vienti

Rekisteröityminen

Lannoitevalmisteiden tuonti EU:n ulkopuolelta ja toisesta jäsenvaltiosta (sisämarkkinakauppa) on lannoitevalmistelain alaista toimintaa. Toiminta edellyttää ilmoittautumista Eviran lannoitevalvonnan rekisteriin. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tuotetiedot ja omavalvontasuunnitelma.

Omavalvonta

Lannoitevalmistealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että lannoitevalmiste täyttää sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Toimija, jolla on pelkästään tuontia, voi hyödyntää omavalvonnassa esimerkiksi valmistavan laitoksen laatu- ja omavalvontajärjestelmiä. Toimijoiden omavalvonta huomioidaan valvonnan riskiperusteisessa valvontasuunnitelmassa.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden maahantuontimäärät.

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Eviralle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä niin sanottu vuosi-ilmoitus toimitetaan Eviraan kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikussa mielellään sähköpostitse. Vuosi-ilmoituslomakkeet ovat saatavissa Eviran internetsivuilta.

Ennakkoilmoitus tuonnista

Maahantuotavasta lannoitevalmisteesta tai sen raaka-aineesta on tehtävä Eviralle maahantuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan. Ennakkoilmoitus koskee myös toisesta EU:n jäsevaltiosta tuotavia lannoitevalmisteita. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tuotaessa toisesta EU:n jäsenvaltiosta asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisia EY-LANNOITE -merkinnällä varustettuja lannoitteita.

Ennakkoilmoituksen liitteenä on toimitettava virallinen todistus tuotteen kadmiumpitoisuudesta ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa.

Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan fosforia yli 2,2 prosenttia sisältävistä lannoitteista. Ilmoitukseen on liitettävä tuoteseloste.