Lannoitevalmisteiden tuonti

Toisesta EU:n jäsenvaltiosta voidaan tuoda lannoitevalmisteita myyntiin, jos ne täyttävät joko EY:n lannoiteasetuksen tai kansallisen lannoitevalmistelain vaatimukset. Lisäksi toisessa jäsenvaltiossa valmistetut ja markkinoidut tuotteet voidaan saattaa markkinoille niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella ennakkolupamenettelyn kautta.  

 

Löytyykö lannoite EY-asetuksen 2003/2003 liitteestä I tai Eviran ylläpitämästä kansallisesta tyyppinimiluettelosta

Ehkä

/files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_oikealle.png : 0Kb

Voit kysyä neuvoa Eviran lannoitevalvonnalta sähköpostitse: lannoitevalvonta @ evira.fi 

Kyllä

/files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_alas.png : 1Kb  

Ei /files/images/kasvit/lannoitevalmisteet/nuoli_alaviistoon.png : 1Kb  
Tuote voidaan saattaa markkinoille EY-lannoitteena tai niin sanottuna 
kansallisena lannoitteena.

 

Toimijan on rekisteröidyttävä Eviran valvontarekisteriin. Tuotteelle ei ole rekisteröinti- tai hyväksyntäprosessia.

Toimija on vastuussa siitä, että tuote ja sen merkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
  Tuotteelle voidaan hakea uutta tyyppinimeä jos se on valmistettu ainoastaan Suomen markkinoille. 

Toisessa jäsenmaassa valmistettu ja markkinoilla oleva tuote voidaan saattaa markkinoille myös Suomessa, jos se ei aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle.

Vastavuoroiseen tunnustamiseen sisältyy ennakkolupamenettely.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustamisen avulla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden pääsyä markkinoille, joiden lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen ja markkinoitujen tuotteiden on lähtökohtaisesti päästävä kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, vaikka tuote ei täysin vastaisikaan niitä kansallisia teknisiä ja laadullisia määräyksiä, joita vaaditaan jäsenmaan omalta tuotannolta.

Kansalliset viranomaiset voivat ottaa käyttöön rajoituksia ainoastaan perustelluissa tilanteissa, joiksi katsotaan muun muassa turvallisuus, kuluttajan suoja, ympäristönsuojelu ja kansanterveys. Suomessa lannoitevalmisteiden osalta tällaisiksi on katsottu esimerkiksi haitalliset aineet ja taudinaiheuttajat, kasvitaudit ja kasvintuhoojat sekä lannoitteiden sisältämän seleenin enimmäispitoisuus.

Ennakkolupamenettely

Toimijan on haettava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta ennakkolupaa saattaa tuote markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on löydyttävä seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi ja yhteystiedot
  • Valmistajan nimi ja yhteystiedot
  • Lainsäädäntö, jonka perusteella vastavuoroista tunnustamista haetaan
  • Tuotteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden alkuperä
  • Tiedot tuotteen ominaisuuksista
  • Tuotteen sisältämien haitallisten metallien pitoisuudet
  • Orgaanisten lannoitevalmisteiden osalta terveystodistus
  • Tuotteen käyttötarkoitus ja -määrät
  • Kuvaus valmistusmenetelmästä
  • Sertifikaatti toimivaltaiselta viranomaiselta tuotteen valmistuksesta ja markkinoinnista


Hakemuksen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaaditut tiedot on toimitettu Eviraan.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA