Tuotantokirjanpito

Metsänviljelyaineiston toimittajan on pidettävä tuottamastaan, ostamastaan, markkinoimastaan  ja maahantuomastaan metsänviljelyaineistosta tuotantokirjanpitoa.

Osto, markkinointi ja maahantuonti

Tuotantokirjanpidon tulee sisältää tieto siitä, keneltä erä on ostettu ja kenelle se on markkinoitu. Lisäksi siinä tulee olla kustakin siemen- tai taimierästä ostajalle annettavat tiedot (etiketin tiedot).

Siemen- ja taimierien tuotanto

Tuotantokirjanpidon tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) kantatodistuksen koodi ja numero
2) puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi
3) metsänviljelyaineiston luokka
4) metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus
5) perusaineiston tyyppi
6) perusaineiston rekisteriviite tai lähtöi­syys­alueen tunnistekoodi
7) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti
8) tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan; muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa

Tuotantokirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana metsänviljelyaineistoerä on markkinoitu tai käytetty.