Markkinavalvonta

Valvonnan yleinen järjestäminen

Siemenkauppalain mukaan kylvösiemenen tuotantoa, markkinointia, maahantuontia ja maastavientiä on valvottava tasapuolisesti ja säännöllisesti. Valvontaa on tehtävä erityisesti myös silloin kun on epäiltävissä, että kylvösiemen tai siemenkauppaan liittyvä toiminta ei täytä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia. Valvontatoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne on sopivalla tavalla kohdistettava kylvösiemenen tuotannon, käsittelyn sekä markkinoinnin eri vaiheisiin.

Valvontasuunnitelma

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) laatii vuosittain valvontasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi suunnitelman laatimisen perusteet, valvonnan painopistealueet, valvontakohteet sekä tehtävien tarkastusten lukumäärä ja luonne. Toimenpiteiden määrä on mitoitettava siten, että valvontatulosten perusteella voidaan saada riittävä yleiskuva markkinoilla olevan siementavaran laadusta.

Valvottavat kohteet ja valvonnan suorittaminen

Siemenpakkaamoissa valvontaa suoritetaan tarkastamalla myyntipakattujen kylvösiemenerien laatua ja siemenpakkaamoiden kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että myyntierät vastaavat tarkastettuja määriä. Pakkaamolla on oltava kylvösiemenen raakaeristä viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset.

Kylvösiemenen myyntipaikoilla tarkastetaan, että siementavara myydään siemenkauppalain mukaisesti ja että pakkaukset on varustettu voimassa olevalla vakuustodistuksella tai toimittajan vakuudella.

Evira valvoo yhdessä tullilaitoksen kanssa EY:n tullialueelle tuotavat kylvösiemenerät. Evira valvoo lisäksi maahantuotavien ja maasta vietävien kylvösiemenerien lainmukaisuutta pistokokein.

Valvontatarkastuksesta laaditaan valvontapöytäkirja, joka toimitetaan Eviraan.

Valvontaviranomaiset

Siemenkaupan markkinavalvonnan täytäntöönpanosta siemenkauppalain ja sen nojalla annettujen asetusten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Eviran siementarkastusyksikkö. Apuna valvonnassa käytetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) maaseutuosastoja ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Kylvösiemenen maahantuontia valvoo Eviran ohella tulli.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME