Alkuperäiskasvilajikkeet

Alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröinti, lajikkeen ylläpito, siementen tuotanto ja markkinointi

Alkuperäiskasvilajikkeet

Alkuperäiskasvilajikkeella eli ns. maatiaislajikkeella tarkoitetaan viljelykasvin kantaa, joka on luonnostaan sopeutunut kasvualueensa ympäristöolosuhteisiin. Alkuperäiskasvilajikkeisiin voidaan lukea myös lajikeluettelosta poistetut vanhat kauppalajikkeet tai tällaisen vanhan kauppalajikkeen muuttuneet kannat.

Alkuperäiskasvilajikkeita voidaan rekisteröidä 2009 voimaan tulleen ja vuonna 2010 myös vihanneksia koskemaan laajennetun alkuperäiskasvilajikeasetuksen mukaisesti, joka puolestaan perustuu EU:n vastaaviin direktiiveihin. Rekisteröimällä alkuperäiskasvilajikkeen hakija saa oikeuden lisätä ja markkinoida lajiketta asetuksessa olevien rajoitusten puitteissa. Niihin kuluu mm. rajoitettu vuosittainen markkinoitavan siemenen määrä.

Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröity ylläpito on ensisijaisesti viljelykasvien perimän monimuotoisuuden vaalimista viljelyolosuhteissa. Tällaiseen toimintaan voi saada erityisympäristötukea palkoviljoille, viljoille ja nurmikasveille. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että lajike on rekisteröity ja viljelijä on tehnyt ylläpitosopimuksen. Sopimus ylläpidosta tehdään lajikkeen alkuperäiselle viljelyalueelle. Oikeus lajikkeen tuettuun lisäykseen on ensisijaisesti sillä maatilalla, jolla lajiketta on viljelty pitkän aikaa. Evira valvoo yhdessä ELY-keskusten kanssa tukiehtojen täyttymistä. Lisätietoja viljelyn toteuttamisesta saa paikallisesta ELY-keskuksesta. 

Rekisteröinti

Jos haluat rekisteröidä alkuperäiskasvilajikkeen: 

 • Ota yhteys Eviraan rekisteröinnin edellytysten täyttymisen alustavaa arviota varten (ks. yhteyshenkilöt). Evira pyytää tarvittaessa lausunnon lajikkeesta ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 
 • Lähetä hakemus Eviraan.
 • Ilmoita lajike tutkimuksiin Eviran Siementarkastusyksikköön, jos lajikkeesta vaaditaan kenttäkoetutkimuksia (ks. yhteyshenkilöt). Testauksessa selvitetään, erottuuko lajike muista jo tunnetuista lajikkeista ja onko se riittävän yhtenäinen, jotta se on tunnistettavissa. Testauksen lopuksi lajikkeesta laaditaan lajikekuvaus. Jos lajikkeelle on jo olemassa virallinen lajikekuvaus, Evira varmistaa viljelyssä olevan erän lajikeaitouden vertaamalla sitä lajikekuvaukseen. Testaukset kestävät vähintään yhden kasvukauden ja ovat maksuttomia. Liitä lajikekuvaus tai todistus ylläpitoerän kenttäkoetarkastuksesta hakemukseen.
 • Kasvilajikelautakunta tekee Eviran esityksestä asiassa päätöksen, josta toimitetaan hakijalle ja ELY–keskukselle kopio.

 

Rekisteröity lajike julkaistaan Suomen kasvilajikeluettelossa alkuperäiskasvilajikkeiden ryhmässä. Lajikeluettelossa julkaistaan myös rekisteröinnin haltijan ja lajikkeen ylläpitäjän yhteystiedot. 

Lajikkeen ylläpito

Lajikkeen rekisteröinyt henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että lajiketta ylläpidetään niin, että se pysyy alkuperäisen lajikekuvauksen kaltaisena tai muuttuu toisenlaiseksi vain luonnonvalinnan seurauksena ja että siitä on olemassa elävää siementä. Lajikkeen ylläpidon täytyy tapahtua riittävän lähellä alkuperäistä lajikkeen kehittymispaikkaa tai muuten samankaltaisissa olosuhteissa, jotta lajike ei pääse muuttumaan alkuperäisestä.

Ylläpitäjän kanssa käydyn keskustelun ja tarvittaessa myös tilalla tehtävän tarkastuksen pohjalta Evira tekee päätöksen lajikkeen ylläpidosta. Päätökseen sisältyy tarkasti määritellyt ohjeet ylläpitoon liittyvistä velvollisuuksista ja ylläpitoerästä tuotettavien sukupolvien enimmäismäärästä. Päätös on voimassa niin kauan kuin ylläpidossa ei tapahdu muutoksia. Lajikkeen alkuperäinen ylläpitäjä voi halutessaan siirtää lajikkeen ylläpidon toiselle henkilölle, jos tällä on edellytykset ylläpitää lajiketta asianmukaisella tavalla eikä lajiketta siirretä oleellisesti erilaisiin ilmasto-oloihin. Evira tekee päätöksen lajikkeen ylläpidon siirtämisen hyväksymisestä.

Jos ylläpitäjä hakee alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoon liittyvää tukea, hänen tulee toimittaa kopio ylläpitoa koskevasta päätöksestä paikalliselle ELY-keskukselle.

Siementen tuotanto ja markkinointi

Alkuperäiskasvilajikkeiden siemenen tuotannossa ja markkinoinnissa noudatetaan suurelta osin yleisiä siementuotannon määräyksiä, jotka löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) siementuotantoa koskevista asetuksista. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on. Suomessa alkuperäiskasvilajikkeeksi rekisteröidyn lajikkeen siementä saa markkinoida seuraavilla edellytyksillä: 

 • Siemen tuotetaan Suomessa.
 • Siemen polveutuu siemenistä, jotka on tuotettu lajiketta koskevien ylläpitosääntöjen mukaisesti (ks. edellinen kappale). 
 • Eviran valtuuttama viljelystarkastaja tarkastaa viljelyksen, jolla siemen tuotetaan, ja viljelys täyttää siemenviljelykselle asetetut vaatimukset eristysetäisyyksien ja esikasvien osalta. Lisäksi siemenviljelyksellä ei saa esiintyä hukkakauraa eikä vehnänhaisunokea.
 • Siemenperunoissa ei saa esiintyä vaarallisia kasvintuhoojia.
 • Siemen täyttää yleiset siementavaran alimmalle siemenluokalle (ns. käyttösiemenen) asetetut vaatimukset ja vihanneskasvien osalta standardisiemenelle asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset ovat lajikohtaisia. Siemenen ei kuitenkaan tarvitse täyttää yleisiä aitousvaatimuksia, kunhan se on lajikkeeltaan tunnistettavaa ja riittävän lajikepuhdasta. Lisäksi siemenperunan ei tarvitse täyttää yleisiä lajittelukokoon liittyviä vaatimuksia. Siemenen laatua ei tarvitse tarkastaa virallisilla analyyseilla, mutta Evira tekee tilauksesta siementavaran laatuun liittyviä analyyseja.
 • Evira valvoo markkinoilla olevien siementen laatua.
 • Siemenestä muodostetaan yleisten markkinoinnin periaatteiden mukaisesti kauppaerä, jonka enimmäiskoko määräytyy lajiryhmän mukaan. Siemen pakataan pakkaamossa, jolla on voimassaoleva pakkauslupa. 
 • Siementä markkinoivan elinkeinonharjoittajan on yleisten markkinoinnin periaatteiden mukaisesti tehtävä toimintaansa koskeva ilmoitus ja pidettävä toiminnastaan säädösten mukaista tiedostoa.
 • Siementen myyntipakkausten sulkemisessa noudatetaan samoja vaatimuksia kuin muullakin siementavaralla.
 • Siementen pakkauksissa on oltava siemenen vakuustodistusta vastaava toimittajan etiketti tai painettuna tai leimattuna ilmoitus, jossa on tiedot pakkauksen sisällöstä. Tarkemmat tiedot pakkaukseen tehtävistä merkinnöistä löytyvät MMM:n alkuperäiskasvilajikkeita koskevasta asetuksesta.
 • Lajikkeesta vuosittain markkinoitavan siemenen määrä ei saa ylittää MMM:n vahvistamia lajikohtaisia enimmäismääriä. Evira valvoo markkinoinnin rajoitusten noudattamista.
 • Vihannesten siementä saa markkinoida vain pienpakkauksissa. Pakkauksen enimmäiskoko vaihtelee 5-250 g välillä lajista riippuen. Enimmäispakkauskoot löytyvät MMM:n alkuperäiskasvilajikkeita koskevan asetuksen liitteestä.

 

Yleisistä siementavaran vapaan liikkuvuuden periaatteista poiketen Suomessa alkuperäiskasvilajikkeeksi rekisteröityä lajiketta saa markkinoida vain Suomessa. Vastaavasti toisessa EU-maassa rekisteröityä lajiketta ei saa markkinoida Suomessa, mikäli sitä ei ole rekisteröity myös Suomessa.

Yhteyshenkilöt:

Rekisteröintiasiat: Tarja Hietaranta, p. 050 344 3748

Ylläpito ja kenttäkoetutkimukset: Kaarina Paavilainen, p. 040 8332480

Viljelystarkastusasiat: Leena Pietilä, p. 040 8332481

Siemenen laboratorioanalyysit: Hanna Ranta, p. 0400 272041

Laatuvaatimukset, pakkausluvat ja pakkausmerkinnät: Ritva Vallivaara-Pasto, p. 040 8332482

Sähköposti: etunimi.sukunimi@evira.fi

 

LOMAKKEET

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA