Lannoitevalmisteiden kansallinen tyyppinimiluettelo

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ylläpitää lannoitevalmisteiden kansallista tyyppinimiluetteloa. Eviran ylläpitämä virallinen tyyppinimiluettelo julkaistaan Eviran määräyskokoelmassa. Linkit tyyppinimiluetteloon ja määräyskokoelmaan löytyvät sivun alalaidasta.

Tyyppinimi

Lannoitevalmisteen tyyppinimellä pyritään kuvaamaan lannoitteen ominaisuuksia, kuten koostumusta, käyttötarkoitusta tai valmistusmenetelmää. Lannoitteen tyyppinimi on valvonnan kannalta tärkeä tieto, jotta voidaan valita tuotteelle soveltuvat valvonta-analyysit. Tyyppinimiluettelossa on tyyppinimen yhteydessä kuvaus lannoitteen ominaisuuksista, valmistusmenetelmästä, ravinnepitoisuuksista, sille asetetuista laatuvaatimuksista ja mahdollisista rajoituksista.

Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi löytyy joko kansallisesta tyyppinimiluettelosta tai EY-asetuksen mukaisesta lannoitetyyppien luettelosta, saa saattaa markkinoille, valmistaa markkinoille saattamista varten tai tuoda maahan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 lannoitevalmisteista on määrätty lannoitevalmistetyyppejä ja tyyppinimiryhmiä koskevat vaatimukset.

Uuden tyyppinimen hakeminen
kansalliseen tyyppinimiluetteloon

Lannoitevalmisteelle, jolle ei ole olemassa tyyppinimeä EY-asetuksen lannoitetyyppien luettelossa tai kansallisesta tyyppinimiluettelosta, voi hakea tyyppinimeä Eviran lomakkeella.

Tyyppinimihakemuksen mukana on toimitettava

  • selvitys tuotteen lannoitevaikutuksista, käyttäytymisestä maaperässä ja maan rakenteeseen vaikuttavista ominaisuuksista
  • kuvaus valmistusprosessista
  • selvitys raaka-aineista ja niiden alkuperästä
  • selvitys kemiallisesta ja biologisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista ominaisuuksista
  • näytteenotto- ja analyysimenetelmät
  • käyttöohjeet, käyttömäärä ja käyttöä rajoittavat tekijät sekä varastointivaatimukset
  • tyyppinimen kuvaus sijoitettuna tyyppinimiluetteloon


Evira voi pyytää täydentämään puutteellisen hakemuksen määräajassa. Määräaikaa voi tarvittaessa jatkaa jos asian selvittely sitä edellyttää.

Hakemuslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat julkisia asian vireille tulon jälkeen. Hakijan salassapidettäviksi tarkoitetut tiedot on ilmoitettava selkeästi kyseisissä liitteissä. Evira tekee päätöksen tiedon salassapidosta tai julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Tyyppinimihakemusten käsittely, lausuntojen pyytäminen ja päätöksen tekeminen on maksullista toimintaa, josta peritään maksu voimassa olevan maksuasetuksen mukaisesti.

Uuden tyyppinimen lisääminen
kansalliseen tyyppinimiluetteloon 

Evira tekee päätöksen tyyppinimihakemuksen ja siitä mahdollisesti pyydettyjen lausuntojen perusteella. Päätös lähetetään hakijalle ja se on valituskelpoinen. Valitusajan (30 pv) päättymisen jälkeen samanaikaisesti käsittelyssä olevat tyyppinimipäätökset ja mahdollisista lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset tyyppinimiluetteloon koostetaan Eviran määräykseksi.

Määräysluonnos toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kautta notifioitavaksi Euroopan komissioon. Ilmoitusmenettelyssä komissiolla ja toisilla jäsenvaltioilla on kolme kuukautta aikaa esittää tai vaatia muutoksia määräyksen sisältöön. Jos notifioinnin jälkeen määräykseen tehdään muutoksia on se lähetettävä uudelleen notifioitavaksi. Ilmoitusmenettelyn jälkeen hyväksytty määräys käännetään ruotsiksi ja julkaistaan Finlexissä, jolloin se myös astuu voimaan.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA