Lannoitevalmistelaitosten hyväksyntä

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tai niiden orgaanisten raaka-aineiden valmistajalla tai teknisesti käsittelevällä toimijalla täytyy olla Eviran hyväksyntä.

Laitoshyväksyntä on tuotantolaitos- tai tuotantolinjakohtainen ja se perustuu lannoitevalmistelakiin ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi sivutuoteasetukseen. Hyväksyttyjen laitosten hyväksyntänumerot on merkitty Eviran valvontarekisteriin.

Kenen pitää hakea?

Lannoitevalmistelain mukainen hyväksyntä

Lannoitevalmistelain vaatima hyväksyntä koskee orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistusta, jotka kuuluvat tyyppinimiryhmiin

 • IB1 orgaaniset eläinperäiset lannoitteet 
 • IB2 orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet
 • 3A2 orgaaniset maanparannusaineet 
 • 3A5 maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet
 • 5A2 seosmullat jos valmistusprosessin osana on lantaa, orgaanisia jätteitä tai teollisuuden sivutuotteita.

 

Hyväksyntää ei edellytetä jätevedenpuhdistuslaitoksilta, jotka valmistavat  tyyppinimiluettelon ryhmään 3A5 kuuluvia sellaisenaan maanparannusaineina käytettäviä sivutuotteita, kuten kalkkistabiloitua puhdistamolietettä tai termofiilisesti mädätettyä lietettä. Hyväksyntä vaaditaan kuitenkin siinä tapauksessa kun käsittelystä vastaa muu taho kuin itse puhdistamo.

Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä

Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntämenettely koskee kaikkia laitoksia, jotka käsittelevät eläinperäisiä sivutuotteita - mukaan lukien lanta - lannoitevalmisteeksi tai sen raaka-aineeksi. Laitoshyväksyntää ei tarvita jos lantaa käsitellään ainoastaan omaan käyttöön.

Maatilalla omaan käyttöön valmistettaessa hyväksyntävaatimus koskee

 • tilalla syntyvän sivutuoteasetuksen luokkaan 3 kuuluvan teurasjätteen käsittelyä
 • tilan ulkopuolisten asumisjätevesien käsittelyssä syntyneiden lietteiden, yhdyskuntalietteiden ja ruokajätteiden käsittelyä.

Hyväksynnän hakeminen

Laitoshyväksyntä haetaan Eviran lomakkeella. Hyväksynnän saamisen edellytyksenä on, että laitoksen toiminta täyttää lannoitevalmistelaissa asetetut vaatimukset. Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten on täytettävä lisäksi sivutuoteasetuksen vaatimukset.  

Hyväksynnän hakijan on osoitettava, että laitoksella syntyy turvallista ja käyttöön soveltuvaa lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta.

Hakemuksessa on kuvattava

 • hygienisoituminen prosessissa
 • raaka-aineen ja hygienisen aineksen erillään pito laitoksella
 • laitoksen puhtaanapito
 • omavalvonnan toteutus ja jäljitettävyys.


Hyväksyntäasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan muun muassa tuotantotilat, prosessin toiminta, omavalvonnan toteutus ja kirjanpito.

Tuotteen markkinoille saattaminen
ennen hyväksyntää

Lannoitevalmisteita, joiden valmistus edellyttää laitoshyväksyntää, voidaan tietyin ehdoin saattaa markkinoille jo ennen hyväksyntäpäätöstä. Evira voi hakemuksesta antaa eräkohtaisen luovutusluvan hyväksyntää hakeneille laitoksille, jotta käsitelty aines voidaan saattaa markkinoille.

Luovutusluvan myöntäminen edellyttää, että erä täyttää lannoitevalmistelaissa ja sivutuoteasetuksessa määrätyt vaatimukset ja että toiminnassa ei ole havaittu hyväksyntää estäviä seikkoja.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME