Viljelystarkastuspyyntö

Miten viljelystarkastus tilataan

Kaikki viljelystarkastukset ilmoitetaan Eviran siementarkastusyksikköön toukokuun 22. päivään mennessä osoitteella viljelystarkastus at-merkki.gif : 1Kb evira.fi tai Evira, PL 111, 32201 Loimaa. Pyyntöjä otetaan vastaan mahdollisuuksien mukaan toukokuun jälkeenkin, mutta tällöin peritään korotettu tarkastusmaksu. Evira välittää pyynnöt edelleen tarkastajille.

 

Pyyntö tehdään Eviran lähettämällä koontilistalla. Evira lähettää koontilistan tarkastuttajille huhtikuussa. Koontilistaa voi tarvittaessa pyytää osoitteesta viljelystarkastus(at)evira.fi.

Viljelystarkastuspyynnössä on kiinnitettävä huomiota siihen, että kantasiemenen kauppaerän merkki on selvästi ja oikein merkitty. Tilan osoite ja sijainti on kerrottava niin selvästi, että tilalle voidaan helposti löytää. Viljelijän tilatunnus on pakollinen tieto. Myös tilan sijaintikunta on ilmoitettava. Pyynnössä on ilmoitettava viljelijän koti- ja työpuhelinnumero. Tarkastuksen pyytäjän on ilmoitettava asiakas- tai pakkaamonumeronsa, jos hänelle on sellainen annettu.

Jos kysymyksessä on sopimusviljelys pakkaajan kanssa, osapuolten on keskenään sovittava, pyytääkö viljelystarkastusta viljelijä vai toinen sopijapuoli. Samalla on selvitettävä, kuka on viljelyksen tarkastuttaja, jolle aikanaan lähetetään päätös tehdystä viljelystarkastuksesta ja lasku.

Miten viljelystarkastus perutaan

Jos ilmoitettua viljelystä ei myöhemmin halutakaan tarkastettavan, siitä on viipymättä ilmoitettava siementarkastusyksikköön. Tarkastuksen ilmoittajan on korvattava aiheutuneet kustannukset.

Tilalle halutaan uusintatarkastus

Jos viljelijä tai viljelyksen tarkastuttaja on tyytymätön viljelystarkastajan tekemään työhön, viljelijällä tai tarkastuttajalla voi pyytää toisen tarkastajan tekemään uusintatarkastuksen. Uusintatarkastusta on pyydettävä siementarkastusyksiköstä välittömästi. Uusintatarkastuksen pyytäjä maksaa uusintatarkastuksesta aiheutuvat maksut. Myös viljelystarkastajan on ilmoitettava erimielisyys ja uuden tarkastuksen tarve välittömästi siementarkastusyksikköön.

 

Lisää aiheesta palvelussamme