Viljasadon laatu 2016

24.11.2016

Punahomeen aiheuttamaa DON–hometoksiinia on todettu tämän vuoden viljasadossa paljon. Kotieläintiloilla tulisi tarkistaa kauran hometoksiinipitoisuus. Kuluttajalla ei ole syytä huoleen, koska elintarvike- ja rehutuotantoon tulevien viljaerien toksiinipitoisuudet tutkitaan viljan vastaanottopisteissä.

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino 56,8 kiloa on lähes kilon viime vuotta matalampi mutta korkeampi kuin viimeisten kolmen ja viiden vuoden keskiarvo. Kaurasadosta 93 prosenttia eli 955 miljoonaa kiloa ylitti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Elintarvikekauran yleisen 58 kilon hehtopainovaatimuksen täytti kaurasadosta 364 miljoonaa kiloa, mikä on viime vuotta selvästi alhaisempi määrä.

Kauran jyväkoko on viime vuoden tasolla, pieniä jyviä on keskimäärin 5,2 prosenttia.

DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinit heikentävät kaurasadon laatua, koska noin neljännes tutkituista näytteistä ylittää pika-analyysillä mitattuna DON raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo. Myös alueellista vaihtelua esiintyy. Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Pohjois- Karjalassa ja Keski-Suomessa on tutkittujen näytteiden perusteella suurin riski, että elintarvikekäytön raja-arvo ylittyy.

Rehukäytön suositusarvon 8000 µg/kg ylittäviä DON–pitoisuuksia on mitattu kauranäytteistä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Noin 10 prosentilla tutkituista näytteistä on riski ylittää rehukäytön suositusarvo, joten kotieläintiloilla tulisi tarkistaa kauran hometoksiinipitoisuus ennen käyttöä. Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät mm. teollisuuden ja viljakaupan vastaanotto sekä kaupalliset laboratoriot.

Ohran hehtopaino matala

Rehuohrasadosta 61 prosenttia eli 773 miljoonaa kiloa oli hehtolitrapainoltaan vähintään 64 kiloa.

Vaikka rehuohran keskimääräinen hehtopaino, 64,6 kiloa, on kolmea edellistä vuotta alhaisempi, on ohrassa pieniä jyviä vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 11,1 prosenttia.

Mallasohrasadosta 63 prosenttia eli noin 186 miljoonaa kiloa täytti mallasteollisuuden käyttämistä laatutavoitteista lajitteluasteen ja valkuaispitoisuuden vaatimukset. Keskimääräinen valkuaispitoisuus on 10,3 prosenttia ja lajittelutulos 88,6 prosenttia. Eviran laatuseurannassa ei määritetä mallasohran itävyyttä.

Syysviljojen sakoluvut laskivat

Syksyn 811 miljoonan kilon vehnäsadosta 211 miljoonaa kiloa oli hehtopainolta vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan vähintään 180 ja valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia. Vehnän sato oli pienempi kuin 2015. Sadosta kevätvehnää oli 719 ja syysvehnää 92 miljoonaa kiloa. Kevätvehnäsadon laatua heikentää normaalia matalampi hehtolitranpaino ja elintarvikeraja-arvon ylittävät DON –hometoksiinit.

Kevätvehnän keskimääräinen hehtolitranpaino 79,2 kiloa. Lähes kolmannes tutkituista näytteistä on hehtopainoltaan alle 78 kiloa. Syysvehnän keskimääräinen hehtopaino on 78,7 kiloa. Sekä syysvehnän että kevätvehnän keskimääräiset hehtopainot ovat kolmen ja viiden vuoden keskiarvoa matalampia.

Vehnän keskimääräiset valkuaispitoisuudet nousivat viime vuodesta. Lähes 60 prosenttia tutkituista kevätnäytteistä on valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, kun syysvehnällä vastaava luku on 30 prosenttia. Syysvehnän keskimääräinen sakoluku oli alle 300 sekuntia edellisen kerran vuonna 2008. Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku (289) säilyi korkeana. Tutkituista kevätvehnänäytteistä lähes neljänneksen kohdalla elintarvikekäyttöä rajoittaa raja-arvon ylittävä DON pitoisuus.

Ruista saatiin viidennes vähemmän kuin vuonna 2015. Rukiin 87 miljoonan kilon sadosta 43 prosenttia oli hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa ja sakoluvultaan yli 120. Rukiin keskimääräinen sakoluku oli 135, ja se on seitsemää edellistä vuotta pienempi. Näytteistä noin puolet on sakoluvultaan alle 120.

Luomukaurasta kelpo sato

Luomukauran ja -rukiin käyttölaatu vastasi pääosin tavanomaisesti tuotetun kauran ja rukiin laatua. Luomukaurasadosta 94 prosenttia oli hehtopainoltaan yli 52 kiloa ja 36 prosenttia yli 58 kiloa.

Tietojen taustaa

Tiedot perustuvat Luken (Luonnonvarakeskus) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoamiin viljan sato- ja laatutietoihin. Taulukko yhdistää Luken satotilaston viljasatomäärät ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuoden 2016 viljasadosta. Lopullinen tilasto julkaistaan helmikuussa 2017.

Viljasadon laatu vuonna 2016 - ennakkotieto 24.11.2016 (pdf, 256 kt)
Viljasadon laatu vuonna 2016 - ennakkotieto 24.11.2016 alueittain (pdf, 257 kt )

 

Lue lisää

Luonnonvarakeskuksen satotilasto 
Viljan laatutekijät

Kolmen ja viiden vuoden laatutaulukot (pdf, 120 kt)

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2016

päivitetty 2.12.2016

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain