Ändringar i identifieringen av hästdjur från början av 2016

1.12.2015

<p>Det blir ändringar i kraven som gäller identifiering av hästdjur från början av 2016. Ändringarna gäller hästdjurs identitetshandlingar och anmälan till databasen. Till databasen ska man i fortsättningen anmäla alla hästdjur vilkas uppgifter ännu inte finns där.&nbsp;</p>

Ändringarna är baserade på Europeiska unionens förordning om hästpass och jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur som träder i kraft 1.1.2016.

Utseendet på hästdjurens identitetshandlingar, alltså hästpassen, förenhetligas inom EU-området från början av januari 2016. Målet för förnyelsen är att förhindra passförfalskningar. Alla hästdjur inom EU-området måste ha ett hästpass.

”Om ett hästdjur har beviljats pass före början av januari 2016 behöver passet inte bytas ut utan passet av gammal modell är fortsättningsvis i kraft”, säger överinspektör Matleena Haapa vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Alla hästdjur i Finland ska vara införda i databasen

Från början av januari 2016 ska alla hästdjur vilkas uppgifter ännu inte finns i databasen anmälas dit så att hästpassets data kan registreras. Om ett hästdjur har anmälts till databasen redan tidigare behöver anmälan inte göras på nytt.

Skyldigheten gäller alla hästdjur som införs till Finland från ett annat EU-land för en period på över 90 dagar samt hästdjur som är födda i Finland och för vilka ett hästpass har utfärdats i ett annat medlemsland. Kravet gäller inte avelshingstar som har införts i landet enbart för betäckningssäsongen. Anmälan ska göras inom 30 dagar från det att djuret har införts i landet eller det har beviljats hästpass i ett annat medlemsland.

Anmälan görs till databasen hos den aktör som beviljar pass i Finland. Anmälningar av registrerade hästdjur görs till den sammanslutning som håller stambok för rasen i fråga eller, om sådan inte finns, till Finlands Hippos. Oregistrerade hästdjur anmäls till Finlands Hippos.

Kravet gäller också alla hästdjur som har införts i landet före början av januari 2016 och vilkas uppgifter inte ännu finns i databasen. Alla dessa hästdjurs identitetshandlingar ska sändas till databasen senast 31.12.2016.

Central databas och register för djurhållare snart

I Finland inrättas dessutom en central databas där de lagstadgade uppgifterna om alla hästdjur som permanent vistas i Finland sammanställs från olika databaser. Från den centrala databasen får man snart uppgifter om antalet hästdjur som finns i Finland, som införs i landet och som förs ut ur landet. Från databasen får man också enskilda hästdjurs identifikationsuppgifter. Ändringen kräver inga åtgärder av djurhållaren.

Ett nytt krav som snart kommer är att varje hållare av hästdjur och aktör som ansvarar för en djurhållningsplats måste anmäla sig till registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Registreringen är avgiftsfri och den kan göras så snart djurhållarregistrets elektroniska ärendehantering blir färdig. Det bedöms att den elektroniska ärendehanteringen blir klar fram till början av 2017 och det kommer att informeras om detta separat.

Läs mer:
Nya bestämmelser om identifiering av hästdjur

Mera information:           
överinspektör Matleena Haapa, tfn 040 489 3350
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 

Teman: