Ekoaktörerna har lärt sig följa bestämmelserna

23.6.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontrollresultat för år 2014 visar att ekoaktörerna har lärt sig följa bestämmelserna. Endast tre procent av alla aktörer fick förbud att sälja sina produkter som ekologiska och antalet andra påföljder såsom anmärkningar minskade. Ekologiska produkter har fortfarande god medvind: försäljningen av ekologiska produkter ökade med fem procent år 2014.&nbsp;&nbsp;</p>

Av Finlands närmare 5 000 ekoaktörer är över 4 000 gårdsbruk. Var femte ekogård, alltså cirka 800, har ekologiska djur. Det finns cirka sexhundra tillverkare av och partiaffärer för ekologiska produkter.

På varje ekogård görs årligen minst ett kontrollbesök. Tyngdpunkterna för kontrollens innehåll varierar. Genom regelbundna kontroller kan man ingripa i ett tidigt skede om det finns problem.

”Konstaterade brister hos en ekoproducent leder oftast till en skriftlig uppmaning till korrigering. Om producenten korrigerar bristen snabbt bibehålls förtroendet för att ekologiska produkter är äkta”, säger överinspektör Sampsa Heinonen vid Evira.

Ekologiska livsmedelspartiers spårbarhet kontrollerades extra noggrant år 2014. Brister upptäcktes endast hos en procent av aktörerna och det handlade om anteckningar för att påvisa spårbarheten. De upptäckta bristerna var dock inte allvarliga och påverkar inte de ekologiska produkternas tillförlitlighet.

Djurens välfärd är viktig för dem som köper ekologiska produkter. Vid kontrollerna på de ekologiska djurgårdarna i fjol var en särskild tyngdpunkt att tjurar, svin och fjäderfä samt lamm som fötts under vintern fick vistas ute. Inga allvarliga problem noterades, men det fanns en del att korrigera i fråga om utomhusvistelse för svin och fjärderfä.

Ekokontrollen garanterar att ekologiska produkter är äkta och spårbara. Evira och NTM-centralerna har tillsyn över den ekologiska produktionen, tillverkningen och handeln.

Läs mer: 
Ekorapport 2014 (på finska)
 

Mera information:
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481 (växtproduktion)
överinspektör Teija Lindén, tfn 050 365 2178 (livsmedel)
överinspektör, sektionschef Beata Meinander, tfn 0400 571 033

 

Teman: