Fodersäkerheten förblev god under år 2014

3.7.2015

<p>Fodret i Finland är av god kvalitet och säkert. Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar foder för både produktions- och sällskapsdjur. I växtproteinfoder som importerades från EU-länder konstaterades mera salmonella år 2014 än under tidigare år, men de smittade partierna blev inte råvara för foderblandningar.&nbsp;</p>

Största delen av de salmonellafall som konstaterades i samband med foderimport hittades i aktörernas egenkontroll av växtbaserat proteinfoder i handeln på den inre marknaden. De smittade partierna behandlades kemiskt och undersöktes med avseende på salmonella innan de användes i foderblandningar.

Eviras foderkontroll är riskbaserad

Evira kontrollerar fodrets kvalitet och säkerhet samt foderföretagarna i alla skeden av produktion, beredning, lagring och distribution från import, export och försäljning till användning. Även fodermärkningen och fodrets spårbarhet kontrolleras i alla skeden av foderkedjan. Evira kontrollerar fodret enligt en riskbaserad kontrollplan som årligen utarbetas.

Foderföretagarna kontrollerar också själva foderkvaliteten enligt både kraven i lagstiftningen och aktörernas egen riskvärdering.

I slutet av år 2014 fanns det närmare 2 100 foderföretagare i Finland. Dessutom utgjorde antalet foderföretagare inom primärproduktionen, alltså främst gårdar, 63 400. Antalet företagare har ökat med cirka 260 från året innan.

Foderföretagarna följer lagstiftningens krav

Evira och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) kontrollerade 85 foderföretagare och 566 foderföretagare inom primärproduktionen.Inga allvarliga brister konstaterades.

Foderföretagarnas egenkontroll har förbättrats, även om brister fortfarande konstaterades bland annat i systemen för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP), anvisningar, provtagning, bokföring, renhållning, bekämpning av skadegörare och förpackningspåskrifter.

På växtodlingsgårdar noterades brister speciellt i bokföringen och på djurproduktionsgårdar i märkningen av foderlagren, även om andelen gårdar som fick en anmärkning av alla kontrollerade gårdar liksom tidigare år var liten, cirka fyra procent.

Brister i märkningen av foder

I myndighetskontrollen togs cirka 6 300 foderprover på vilka det gjordes närmare 12 000 olika analyser av skadliga och förbjudna ämnen samt analyser av den näringsmässiga sammansättningen. Orsaken till anmärkningar var oftast bakteriehalter, växtbaserade föroreningar och skadegörare, näringsämnen samt speciellt förpackningspåskrifterna.

På basis av analysresultaten förbjöds användning av 25 foderpartier. Förbuden handlade främst om den mikrobiologiska kvaliteten på foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och råfoder för sällskapsdjur samt skadegörare och flyghavre i frön och spannmål. I foderblandningar för nötdjur, svin, fjäderfän, fiskar och andra djur avsedda för livsmedelsproduktion hittades ingen salmonella.

Läs mer:
Rapport över foderkontrollen 2014  (på finska)
Analysresultaten från foderproduktkontrollen 2014 (på finska)
Evira.fi  > Foder  

Mera information:
överinspektör Tarja Root, fodersektionen, tfn 040 5725 397

 

Teman: