För bekämpningen av fisksjukdomar behövs nationell forskning

24.3.2015

<p>Bara Finlands egna undersökningar av fisksjukdomar ger nödvändig kunskap om hur olika sjukdomsalstrare beter sig under just finländska förhållanden. Det goda tillståndet när det gäller fisksjukdomar i Finland hotas av varierande klimat och fisksjukdomar som sprids med importerad fisk. Experterna samlades för att gå genom situationen för fisksjukdomar i Finland vid den årliga Fiskhälsodagen som arrangeras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Finlands Fiskodlarförbund.</p> <p>&nbsp;</p>

Under Fiskhälsodagen lyfter man traditionellt fram en översikt över fisksjukdomar, lagstiftning och myndighetstillsyn. Andra teman är bland annat odling i recirkulerande vatten och bakteriediagnostik. Fiskhälsodagen hålls i Tammerfors 26.3.2015.

Användningen av antibiotika speglar situationen när det gäller bakteriesjukdomar

”Högsommarvärmen sommaren 2014 orsakade mer problem än vanligt med bakteriesjukdomar hos fiskarna. Den ökade användningen av antibiotika i matfiskodlingen. Användningen av antibiotika steg till samma nivå som den föregående varma sommaren 2010. Den höga siffran berättar om hur besvärlig situationen när det gällde bakteriesjukdomarna var”, säger specialforskare, VMD Perttu Koski från forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Största delen av läkemedelsfodret användes i havsområdet. I Finland är användningen av antibiotika för fisk allmänt taget på en ganska låg nivå, vilket bland annat beror på de effektiva vaccinationsprogrammen.

En exakt bakteriediagnos snabbt med den nya utrustningen

Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi har i ett års tid haft den nya metoden MALDI-TOF MS i bruk. Den har använts också för identifiering av bakteriestammar hos fiskar.

”Utrustningen identifierar snabbt, säkert och billigt en stor del isolerade bakteriearter. Användningen av fortsatt odling och traditionella biokemiska bestämningstester och -testserier har minskat betydligt”, säger specialforskare Kirsti Pelkola som arbetar på forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi.

Precisionshjälp mot fisksjukdomar genom recirkulationsodling

Recirkulationsodlingen som bygger på återcirkulation av vattnet förväntas öka fiskproduktionen i Finland. Med recirkulationsteknologin som minskar övergödningen av miljön är det möjligt att reglera fiskodlingens miljöförhållanden och på det sättet förebygga och behandla fisksjukdomar.

”Fiskarnas hälsa och fiskproduktionen kan förbättras, eftersom det vid recirkulationsodling till exempel är möjligt att använda antibiotika och andra läkemedel med större precision och vattentemperaturen kan regleras så den blir ofördelaktig för vissa sjukdomsalstrare. Också möjligheten att desinficera vattnet är bättre än vid traditionell fiskodling. Recirkulationsodlingen har dock sina egna svårigheter när det gäller fiskhälsan", säger forskare Anna Maria Eriksson-Kallio från forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Den djursjukdomslagstiftning som berör fisksjukdomar följer med sin tid

Den nya djursjukdomslag som trädde i kraft från början av 2014 och nya förordningar och beslut moderniserade också kampen mot fisksjukdomar. Till exempel utvidgades skyldigheten att anmäla djursjukdomar till nästan alla personer och alla laboratorier som arbetar med fiskar.

”Förändringen av den lagstiftning som berör den bakteriella njursjukdomen BKD hos fisk kräver noggrannhet av fiskodlare. Myndigheterna svarar inte längre för bekämpningen av sjukdomen BKD, utan den baseras nu på frivillig hälsoövervakning. Regionförvaltningsverket klassificerar fiskhållningsplatser som anslutit sig till det frivilliga programmet enligt hur stor sannolikheten är att sjukdomen BKD inte förekommer där. Hälsoklassen kan utnyttjas i handel med fiskyngel för utplantering eller mellan odlingar i Finland eller utomlands”, säger länsveterinär Hanna Lounela från regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Läs mer om fisksjukdomar.

Forskningsprojekt om recirkulationsodling och meddelande om internationellt seminarium om recirkulationsodling arrangerat av EVIRA.

Mer information om Finlands Fiskodlarförbund och Fiskhälsodag.

Mer information om fisksjukdomar:
specialforskare, sektionschef Perttu Koski, tfn 040 569 4541

 

Teman: