Mykoplasma för första gången i Finland hos hobbykalkoner och -höns

15.6.2015

<p>Mykoplasmasmitta har i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar verifierats hos kalkonerna och hönorna i tre hobbyfjäderfäbesättningar på olika håll i Finland. <em>Mycoplasma gallisepticum</em> orsakar hos fjäderfä en smittsam luftvägsinfektion. Det finns ingen behandling mot bakterien och fågeln kan förbli en bärare av sjukdomen hela livet ut. Mykoplasma hos fjäderfä smittar inte människan, men sjukdomen kan sprida sig via människor. Hos produktionsfjäderfä har smitta inte påträffats.&nbsp;</p>

En del av fåglarna hade tydliga typiska luftvägssymptom, såsom nysningar, rinnande näsborrar och ögon och hos kalkonerna svullna bihålor. Det är förbjudet att förflytta fåglar bort från de smittade djurhållningsplatserna. Så förhindras att sjukdomen sprider sig.

Kontakta veterinären genast då symptom visar sig

Det finns flera orsaker till luftvägsinfektioner hos fjäderfä. Aviär influensa är den allvarligaste sjukdomsalstraren bland fjäderfä och den medför stor dödlighet. Om symptom visar sig hos fåglarna, ska ägaren omedelbart kontakta den kommunala veterinären så att orsaken till sjukdomen utreds.

Smittkällan inte känd

Utredningen av smittans ursprung fortsätter. Därför undersöks också prover från andra hobbyfjäderfäbesättningar på olika håll i Finland på grund av symptom som tyder på smitta.

Förekomsten av mykoplasmasmitta hos fjäderfä följs upp med importundersökningar och regelbundna uppföljningsundersökningar. Sjukdomsuppföljning görs på sådana djurhållningsplatser med kommersiellt fjäderfä, som omfattas av ett avtal om hälsouppföljning bland fjäderfä och på sådana djurhållningsplatser, från vilka fjäderfä utförs till andra länder.

Mycoplasma gallisepticum -smittan är vanlig i Europa. Smitta förekommer också i Sverige hos hobbyfjäderfä, men inte hos produktionsfjäderfä. Hos produktionsfjäderfä har M. gallisepticum -smitta i Finland senast konstaterats år 1988.

Olaglig import utgör en hälsorisk

Olaglig import av fåglar kan äventyra Finlands goda djursjukdomsläge och sprida smitta även till produktionsfjäderfäbesättningar och det skulle medföra betydande ekonomiska förluster.

Åren 2011 - 2014 spred sig infektiös bronkit ( Infectious Bronchitis IB ) och infektiös laryngotrakeit ( Infectious Laryngotracheitis ILT ) i hobbyhönsbesättningar uppenbarligen till följd av olaglig import.

Samtliga importörer av fjäderfä måste registrera sig hos Evira innan import kan ske och de ska följa hälsovillkoren som iakttas vid import.

Läs mer om Mycoplasma gallisepticum och aviär influensa.
Bekanta dig också med andra fjäderfäsjukdomar.

Mer information:
specialforskare Laila Rossow, tfn 050 544 1953 (sjukdomen)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (övervakningen av sjukdomen och uppföljningen av förekomsten)

 

Teman: