Nya djursjukdomar kan spridas via pälsdjursfoder

27.11.2015

<p>&nbsp;Upp till hälften av den totala mängden uppfödda produktionsdjur och av de produkter som erhålls från dessa är odugliga som människoföda. Dessa animaliska biprodukter används bland annat i&nbsp;foder för pälsdjur. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort&nbsp;en riskprofil om djursjukdomar&nbsp;kunde komma till Finland via importerade biprodukter.</p>

År 2015 är läget i Finland vad gäller djursjukdomar på produktionsdjurgårdarna gott, men bland annat afrikansk svinpest utgör ett allvarligt hot. Sjukdomsläget ute i världen förändras kontinuerligt.

I Eviras riskprofil har man granskat vilken hälsofara nötkreatur, svin, får, getter och vattenodlingsanläggningar utsätts för.

”Organiskt material som består av biprodukter, till exempel slaktavfall, kan innehålla olika sjukdomsalstrare. Om det sker ett mänskligt misstag eller någon bryter mot reglerna i en lång hanteringskedja utomlands eller i Finland kan en djursjukdom följa med tillsammans med importerade biprodukter”, säger specialforskare, VMD Leena Sahlström på forskningsenheten för riskvärdering vid Evira.

Vilka följder och ekonomiska effekter sjukdomsalstrarna kunde ha i Finland beror på vilken sjukdom det gäller och vilka produktionsdjur som skulle drabbas. I värsta fall kunde de ekonomiska följderna drabba nästan hela husdjursproduktionen.

Genom att följa bestämmelserna minskar riskerna

Biprodukter importeras till Finland för olika produktionsbranschers behov. Om bestämmelserna följs finns det ingen risk för spridning av sjukdomar. Däremot kan även ett litet fel i hanteringen öppna upp för en sjukdom att sprida sig.

”En sjukdomsalstrare kan spridas till exempel via gnagare, verktyg som används på gårdarna, vinden, slam eller vatten som rinner från en grannes gård. Korta avstånd mellan gårdar och anläggningar för biprodukter kan göra det lättare för sjukdomsalstrare att sprida sig”, säger Sahlström.

Om åkrar gödslas med pälsdjursgödsel som innehåller sjukdomsalstrare kan detta utgöra en stor risk för betande djur på gårdar som har både produktions- och pälsdjur. Den mest sannolika perioden när sjukdomsalstrare kunde komma till Finland i råvaror för djurfoder är sommar och tidig höst, när pälsdjurens behov av foder och således även importen av råvaror är som störst.

Också vattenbruksanläggningar riskerar att få sjukdomsalstrare, om anläggningen ligger i avrinningsområdet för avfallsvatten eller -slam från en pälsfarm eller en anläggning som hanterar biprodukter.

Ytterligare forskning behövs

Det finns en risk för att även obehandlade biprodukter börjar importeras till Finland.

”Riskbedömningen och forskningen i anslutning till importerade biprodukter måste därför fortsätta. Ytterligare forskning förutsätts också om biprodukter börjar användas i större utsträckning även till annat än pälsdjursfoder, till exempel i gödsel. Det vore även bra att utreda om biprodukter utgör en risk för fjäderfä”, säger Sahlström.

Läs mera om biprodukter från djur (på finska).

Riskvärderingsrapporten Risker med införsel av animala biprodukter klass 2 - en riskprofil (på finska). Beskrivningen är på svenska.

Ytterligare information:
specialforskare, VMD Leena Sahlström, tfn 050 464 8051

 

 

Teman: