Utspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen inleds

7.9.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten intill den sydöstra gränsen den&nbsp;9 september. I cirka fem veckor därefter fäller man ned sammanlagt 180 000 vaccinbeten avsedda för små rovdjur. Syftet med de årliga utspridningarna är att förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur sprider sig till Finland.</p>

Vaccinerna sprids ut längs den sydöstra gränsen inom en cirka 40 kilometer bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och inom en 20 kilometer bred zon som sträcker sig längs sydkusten från östgränsen fram till Pyttis. Flygspridning sker inom en sammanlagd areal på cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningar görs dagligen klockan 7 - 21 under cirka fem veckors tid. Utspridningarna inleds i områdets norra delar.

Vaccinbetena är cirka 5 x 4.5 x 1.5 cm stora och cirka 30 gram tunga bruna bitar med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna som innehåller försvagade rabiesvirus ligger i vätskeform i en foliekapsel inuti betena.

Lämna betena i fred i terrängen

Betena fälls ned från ett flygplan med 60 - 70 meters mellanrum. Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag. Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar.

”Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen så, att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt. Om rikliga mängder beten påträffas inom ett mycket litet område eller på gårdsplanen till bostadshus, är det bäst att informera Evira om saken”, säger specialforskare Tiina Nokireki på Evira.

Håll hundarna borta från vaccinbetena

Det är bäst att hålla hundarna borta från vaccinbetena, eftersom några hundar börjat kasta upp eller annars må dåligt efter att ha slukat en vaccinkapsel. Över eventuella skadeverkningar ska lämnas en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Det är fritt fram att plocka bär och svamp i vaccinationsområdet.

Om man råkar få vaccin på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen ska man omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. Om man fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud ska man tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Sänd in små rovdjur för uppföljningsundersökningar

Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts eller annars avlidit i vaccinationsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Evira för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurproverna följer Evira upp hur täckande vaccinskyddet är och om rabies eventuellt förekommer. Proverna sänds in till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändningen av prover som paket via Matkahuolto.

Om man i naturen stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur som beter sig konstigt, ska man omedelbart lämna en anmälan om detta till den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen, som ser till att djuret sänds in till Evira.

Finland har varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991.

Läs mer:
Rabies eller vattuskräck
Hur små rovdjur sänds in   
Skadeverkningar som veterinärmedicinska läkemedel medförm (Fimea)

Mer information:
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridningar och rabiesdiagnostik)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 (undersökning av små rovdjur)

 

 

Teman: