JSM: Lindrade krav på tvärvillkoren för jordbrukarstöd

11.10.2017

Regeringen beslutade som ett led i spetsprojektet för avveckling av normer om en lindring av bestämmelserna i statsrådets förordning gällande tvärvillkoren för jordbrukarstöd. Lindringarna medför inga ändringar i den nationella lagstiftningen i övrigt och påverkar inte heller tillsynen enligt dem, men däremot jämkar de påföljderna för överträdelser i fråga om stöden.

En ändring av förordningen var nödvändig för att EU:s jordbrukarstödsystem inte ska behandla finländska lantbruksföretagare enligt striktare villkor än företagare i andra länder. Lindringarna tillämpas retroaktivt från ingången av detta år.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande