Smuggla inte in djursjukdomar till Finland

10.7.2017 11:34

Förflyttningar av levande djur är den största risken för spridning av djursjukdomar. Förflyttningar av djur i strid med lagstiftningen äventyrar den goda situationen i fråga om djursjukdomar i Finland och kan också utgöra ett hot mot människornas hälsa. Innan ett djur förflyttas ska man försäkra sig om djurens hälsotillstånd på ursprungsplatsen och ‑området, och djuret måste ha ett hälsointyg beviljat i ursprungslandet. Med hjälp av det kan djurförflyttningar vid behov spåras, om en djursjukdom bryter ut på ursprungsområdet efter förflyttningen. Om djurets ursprung är osäkert kan den som köper djuret ovetandes stöda olaglig verksamhet.

Vid en djursjukdomsepidemi kan kostnaderna för sjukdomsbekämpningen och produktionsförlusterna bli betydande. Vid olaglig införsel kan importören åläggas ersättningsansvar.

"Som exempel kan nämnas smuggling av fjäderfä. Det kan äventyra yrkesmässig fjäderfähushållning. Newcastlesjukan är en av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna hos fjäderfä och kunde i värsta fall i stor omfattning äventyra den finländska fjäderfäproduktionen", säger överinspektör Seppo Kuosmanen vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Det har blivit vanligare att hålla speciellt fjäderfä i liten skala, och antalet fjäderfäraser som hålls har ökat. Alla raser har inte importerats till Finland med iakttagande av lagstiftningen.

En gris som sällskapsdjur är också ett produktionsdjur

För fjäderfä, svin, får, getter, nötkreatur och hästar gäller samma krav oberoende om man har dem som hobby eller som näring. Även de som har ett enda sådant djur måste registrera sig som djurhållare hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Vid införsel av dessa djurslag till Finland ska samma krav också iakttas oberoende för vilket ändamål djuret kommer att hållas i Finland.

"Det förekommer allt mera djurhandel också via internet. Då måste man försäkra sig om att ursprungslandets myndigheter kontrollerar djuren innan de flyttas och beviljar dem det hälsointyg som krävs.Djurets mottagare är skyldig att kontrollera att djuret har det hälsointyg som krävs och att djuren är friska när de anländer till Finland", framhåller Kuosmanen.

Många djursjukdomar smittar via direkt kontakt med djur, men de kan också smitta indirekt exempelvis via transportfordon, arbetsredskap, foder och livsmedel. Det här ökar risken för att smittor av djursjukdomar som följer med importerade hobbydjur också kan spridas till produktionsgårdar.

Läs mer:
Införsel av djur till Finland, EU-länder, Norge och Schweiz

Mer information:
Förflyttning av levande djur från andra medlemsländer:
överinspektör Seppo Kuosmanen, tfn 040 489 3322

 

Teman: