Restriktionszonen som upprättats på grund av IHN-sjuka har upphävts i övre delen av sjön Pielisjärvi

1.10.2018 13:00

Restriktionszonen som upprättats i avsikt att hindra att IHN-sjukan hos laxfiskar sprider sig har upphävts i övre delen av sjön Pielisjärvi i Norra Karelen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättade en restriktionszon i sjön Pielisjärvi i vattendraget Vuoksen i januari 2018, då sjukdomen påträffades bland regnbågslaxar på en djurhållningsplats i Nurmes. Efter att fiskarna bortskaffats och lokalerna renats har IHN-virus inte längre påträffats i prover som tagits på djurhållningsplatsen. Sjukdomen har inte heller konstaterats hos frilevande fiskar som fångats inom restriktionszonen.

Även om restriktionszonen upphävs, fortsätter den intensifierade uppföljningen av IHN-sjukan i området. Jord- och skogsbruksministeriet har med en förordning klassificerat hela Pielisjärvi som ett område inom vilket IHN-sjukan följs upp i avsikt att uppnå frihet från sjukdomen. Motsvarande IHN-uppföljningsprogram påbörjas efter saneringsåtgärder också längs kusten till Bottenviken, i kommunen Ijo och i delar av områdena Kymmene älv och sjön Vuoksen i Norra Savolax. Uppföljningsprogrammen pågår i minst två år.

Från djurhållningsplatser eller naturliga vatten i uppföljningsområdena får inte förflyttas levande insjölaxar eller regnbågslaxar eller könsceller från sådana till andra håll i Finland. Av insjö- och regnbågslaxar som införs till området eller könsceller från sådana krävs ett hälsointyg beviljat av en officiell veterinär på avreseorten. Övriga fiskarter får förflyttas till området, inom området eller bort från området som hittills också.

Åtgärderna som hänför sig till skyddet av insjölaxen kan fortsätta planenligt i området Pielisjärvi. I området Pielisjärvi kan man också fiska på normalt vis. Det rekommenderas ändå att redskapen som används vid fiske desinficeras innan de används för fiske i andra vattendrag. Om symptom som tyder på IHN-sjuka eller dödlighet konstateras bland fiskar i området, ska den kommunala veterinären eller länsveterinären på regionförvaltingsverket omedelbart kontaktas.

Infektiös hematopoietisk nekros eller IHN-sjuka hos laxfiskar konstaterades för första gången i Finland i slutet av november 2017. Fram till januari 2018 har sjukdomen påträffats på sammanlagt sex platser: I en fiskodlingsanläggning i Tervo och i två djurhållningsplatser med fiskar i Norra Savolax, i två fiskodlingsanläggningar i havet i Ijo i Norra Österbotten och på djurhållningsplatsen i Nurmes. Samtliga infektioner konstaterades bland regnbågslaxar och fallen hade samband med varandra. Trots utredningar har man inte lyckats bekräfta vilken väg viruset spred sig till Finland.

IHN-sjukan är en laxfisksjukdom som enligt lag ska bekämpas och som klassificerats som en sjukdom som lätt sprider sig och som i allmänhet orsakar dödlighet bland under två månader gamla fiskar. Det finns inget läkemedel mot sjukdomen och i Europa används heller inget vaccin mot den. IHN-sjukan smittar inte människan eller sällskapsdjur och i Finland kan fisk ätas på normalt vis.

Mer information:

Överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318
Överinspektör Hanna Lounela, tfn 050 406 0125

Läs mer:

Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Teman: