Resultaten av övervakningen av djurens välbefinnande 2017

14.6.2018

Myndigheterna utför största delen av djurskyddsinspektionerna utgående från anmälningar om försummelse av djurhållningen. År 2017 gjordes 6 448 sådana inspektionsbesök. Av inspektionerna ledde 38 procent till att myndighetsåtgärder vidtogs.

Antalet djurskyddsinspektioner som utfördes på grund av misstanke har ökat en längre tid, men ökningen har mattats av jämfört med tidigare år. Ökningen sedan föregående år var 80 inspektioner. Antalet inspektioner av sällskapsdjur har flerdubblats på 2010-talet, och ifjol var över 5 000 inspektioner som utfördes på grund av misstanke riktade till hållning av sällskapsdjur, oftast inspekterades hundhållning. Ungefär lika många inspektioner av produktionsdjur utfördes som under året innan. Allvarliga försummelser eller försummelser som ledde till brådskande åtgärder upptäcktes vid 4 procent av inspektionerna av produktionsdjur och 12 procent av inspektionerna av sällskapsdjur.

Allt mindre att anmärka på gårdar med produktionsdjur

Produktionsdjursgårdar inspekteras årligen även systematiskt. På 360 inspekterade gårdar upptäcktes missförhållanden på 17 %, vilket är klart mindre än föregående år (24 %). Inspektionsresultaten visade emellertid på skillnader mellan olika djurslag.

I de urvalsbaserade inspektionerna prioriterades ifjol särskilt övervakning av nötkreaturshållning. Vid övervakningen av nötkreatursgårdar har samma missförhållanden som gäller kraven på utrymme och säkerhet och renlighet på djurhållningsplatsen betonats redan länge. Situationen har ändå förbättrats under de senaste åren. År 2017 förekom det försummelser på 15 % av inemot 300 inspekterade nötkreatursgårdar. Å andra sidan upptäcktes det klart fler brister gällande utfodring och vattning än år 2016. Det är också anmärkningsvärt att resultaten av övervakningarna på de gårdar där det inte fanns tillräckligt med personal visade på allvarliga försummelser som försämrar djurens välbefinnande.

På 23 procent av pälsdjursfarmerna upptäcktes brister, vilket var en klart lägre siffra än under föregående år. De vanligaste försummelserna gällde liksom under tidigare år skicket på djurhållningsplatsens botten eller golv och skicket på burarnas bottennät samt skicket på och säkerheten hos djurhållningsplatsens byggnader och anordningar. Den under tidigare år allmänt förekommande bristen på lämpligt stimulansmaterial upptäcktes nu på endast en inspekterad farm. Under de fem föregående åren har det förekommit försummelser på 25­ ‑ 66 procent av de inspekterade pälsdjursfarmerna.

Få försummelser vid inspektioner av djurtransporter

Liksom föregående år fortsatte antalet försummelser vid djurtransporter att minska. Ifjol uppfyllde 93 procent av de inspekterade transporterna kraven. Den genomsnittliga transporttiden var cirka 4 timmar. Av de inspekterade transporterna varade 32 transporter i över åtta timmar.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Urvalsbaserade inspektioner på produktionsdjursgårdar: överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Övervakning av djurtransporter: överinspektör Sari Salminen, tfn 040 489 3358

Inspektioner baserade på misstanke: överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355

Läs mer:
Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2017

Transportinspektioner 2017

Urvalsbaserade inspektioner 2017

Övervakning av djurens välbefinnande 2017 -rapport (endast på finska)

 

Teman: