Slaktkarenstid för häst för injektionspreparat innehållande gentamycin förlängs

9.3.2018

I Finland finns gentamicin tillgängligt för häst endast med specialtillstånd. Slaktkarenstiden för häst har varit 6 månader i specialtillståndsvillkoren. I.o.m ny information gällande resthaltsstudier med gentamicin måste hästens slaktkarenstid förlängas för att säkra livsmedelssäkerheten. Den nya slaktkarenstiden 12 månader träder i kraft den 14.3.2018. Det betyder att slaktkarenstiden för en häst som fått gentamicin den 13.3.2018 eller tidigare är 6 mån, och 12 mån för en häst som fått gentamycin den 14.3.2018 eller därefter.

Gentamicin hör inte till listan över s.k. hästmediciner, och därför anges medicineringen inte i hästens identitetshandlingar. Veterinären ska dock ge ägaren en skriftlig redogörelse av användningen av gentamicin på samma sätt som av andra mediciner. Eftersom karenstiden är osedvanligt lång ombeds veterinärerna speciellt betona för hästägaren att hästen inte får skickas till slakt under läkemedels karenstid.

Djuret får inte slaktas under karenstiden utom i undantagsfall enligt EU:s livsmedelsförordning. Även då måste man genom pålitliga laboratorieundersökningar kunna verifiera att restsubstanser av läkemedel inte förekommer över tillåtna gränser.

Enligt gällande EU-lagstiftning ska uppgifterna om livsmedelskedjor innehålla djurläkemedel och andra behandlingar som djuret fått under den aktuella perioden alltid då karenstiden är annat än noll samt behandlingsdatum och karenstider. Den gällande nationella lagstiftningen förutsätter att slakteriet underrättas om medicinering som hästen fått under sex månader före slakten. Jord- och skogsbruksministeriet gör nödvändiga uppdateringar i den nationella lagstiftningen gällande rapporteringsperioden för hästens medicinuppgifter.

Ytterligare information:

Överinspektör Liisa Kaartinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 040 554 2238, liisa.kaartinen(at)evira.fi

Veterinäröverinspektör Nina Kaario, Jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295162107, nina.kaario(a)mmm.fi

Veterinär Tita-Maria Muhonen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområde Fimea, tfn 0295223394, tita-maria.muhonen(at)fimea.fi

Teman: