JSM: Finland driver på en ordentlig skärpning av antibiotikaanvändningen för djur i EU

25.10.2017

På Finlands initiativ har ministrar från fem europeiska länder den 24 oktober 2017 vädjat till de övriga medlemsländerna om att förebyggande behandling med antibiotika ska begränsas i hela EU. Bakom initiativet ligger förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som är under beredning i EU och som ska reglera tillverkningen, distributionen och användningen av och försäljningstillstånden för veterinärmedicinska läkemedel samt tillsynen över aktörerna. Användningen av veterinärmedicinska läkemedel har tidigare reglerats i huvudsak nationellt, men nu bygger man upp gemensamma regler för hela unionen.

Strävan är att minska onödig användning av antibiotika och förhindra patogener från att bli resistenta mot antibiotika. Det är ett globalt problem att patogener blir resistenta mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel och det orsakar enligt uppskattning ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro per år enbart i EU.

I och med den nya EU-förordningen flyttas tyngdpunkten i regleringen av antibiotikaanvändning från nationell lagstiftning till harmoniserad unionslagstiftning. Finland har redan under beredningsarbetet medverkat till att den veterinärmedicinska användningen av antibiotika också framöver skulle vara behärskad hos oss. De medlemsstater som undertecknat vädjan föreslår att man i den nya förordningen skriver in att förebyggande behandling med antibiotika är tillåten endast hos enstaka djur.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: