hälsotillstånd för fisk- kräft- och musselodlingar

Odlare av vattenbruksdjur, dvs. fiskar, kräftor och musslor, skall ansöka om hälsotillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. På Åland ansöker man om hälsotillstånd hos landskapsregeringen. Kravet på tillstånd är baserat på lagstiftning: lagen om djursjukdomar 441/2013 och JSM förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur 1009/2013.

Vem måste ansöka om hälsotillstånd?

Alla verksamhetsutövare som odlar fisk, kräftdjur, blötdjur eller könsceller av dessa för att användas som människoföda, för försäljning eller annars för överlåtelse måste ansöka om tillstånd. Ett tillstånd krävs också av rensningsanläggningar, om fisken som rensas där härstammar från restriktionsområden som etablerats på grund av en fisksjukdom som lätt sprider sig. Det gäller även rensningsanläggningar som är belägna inom ett restriktionsområde. Åland utgör i sin helhet ett VHS-restriktionsområde.

Tillstånd krävs inte om

I) Vattendjur odlas för att användas som människoföda endast för eget bruk eller endast i småskalig utsträckning antingen för försäljning direkt till den slutliga konsumenten eller för försäljning i en lokal detaljhandelaffär, där köparen är en slutlig konsument.

Villkoren för att odling av matfisk skall kunna anses småskalig är under 2000 kg foderförbrukning om året i form av torrfoder eller motsvarande mängd annat foder, eller tillökning av fiskproduktionen är under 2000 kg om året. Odling av matkräftor anses småskalig, om man årligen producerar färre än 2000 kräftor. En verksamhetsutövare som idkar småskalig odling av vattendjur för att användas som människoföda skall också sälja djuren till den slutliga konsumenten via högst en mellanhand. Om bägge dessa krav uppfylls, behöver verksamhetsutövaren inte söka något tillstånd.

II) Tillstånd krävs inte heller av den som odlar vattendjur för prydnadsändamål i sådana akvarier eller bassänger, i vilka vattnet aldrig kommer i direkt kontakt med naturliga vattendrag eller om vattendjur för prydnadsändamål inte säljs eller annars överlåts vidare.

III) Att odla fisk eller kräftdjur i dammar endast för sportfiskeändamål kräver inte heller något tillstånd under förutsättning att de inte senare används för vidareodling eller utplantering.

IV) Odling av musslor för vattenrening kräver inget hälsotillstånd.

Varför måste man ansöka för hälsotillstånd?

Hälsotillståndet är en förutsättning för försäljning och annan överlåtelse av fisk, kräftdjur och musslor för livsmedelsbruk, vidareodling eller utplantering.

Tillståndet krävs av verksamhetsutövare i samtliga EU-länder. En förteckning över företagen och deras anläggningar som beviljatss tillstånd är publicerade  på Eviras webbsidor och i varje EU-land utarbetas en motsvarande förteckning (se vänster balk). Förteckningen ger information om vattenbruksföretag och deras läge med tanke på sjukdomar som skall bekämpas inom EU. Uppgifterna i förteckningen kan användas för at säkra förutsättningar för handel.

Syftet med tillståndet är att öka verksamhetsutövarnas ansvar för förebyggandet av att djursjukdomar sprider sig. Beskrivningen av egenkontrollen utgör en central del av tillståndsansökningen. Med det avses en skriftlig beskrivning av hur man i verksamheten beaktar förebyggandet av att djursjukdomar sprider sig.

Hur kan man ansöka om ett hälsotillstånd?

Blanketter som behövs för att ansöka om ett hälsotillstånd finns på Eviras websidor (se länk nedan). Till ansökan ska fogas en fritt formulerad beskrivning av verksamheten och en så kallad beskrivning av egenkontrollenav hur djursjukdomar förebyggs, övervakas och bekämpas på djurhållningsplatsen. Utom djurhållningsplatser i sjöområdet måste man alltså tillfoga en fritt formulerad planritning med detaljerade uppgifter om vattenförsörjning och utsläpp. Till beskrivningen av egenkontrollen i en rensningsanläggning ska även fogas en detaljerad redogörelse för hur det avfall och avloppsvatten som uppkommer i verksamheten hanteras.