Klassificering av djursjukdomar

Enligt djursjukdomslagstiftningen indelas djursjukdomarna i djursjukdomar som ska bekämpas, anmälningspliktiga djursjukdomar och andra djursjukdomar.

Djursjukdomar som ska bekämpas indelas vidare i

1) djursjukdomar som ska övervakas, som avser djursjukdomar som orsakar sådan ekonomisk skada för djurhållningen, skada på vilda djurstammar, fara för människors hälsa eller skada för export av och handel med djur eller varor att det för att trygga dessa är motiverat att bekämpa sjukdomen,

2) farliga djursjukdomar, som avser djursjukdomar som i betydande grad försvårar verksamhetsförutsättningarna för husdjursproduktionen, orsakar betydande skada på vilda djurstammar, i betydande utsträckning hindrar eller försvårar export av och handel med djur eller produkter, eller som kan smitta från djur till människa och orsaka allvarlig sjukdom, samt

3) djursjukdomar som lätt sprider sig, som avser djursjukdomar som uppfyller kriterierna i 2 punkten och som dessutom särskilt lätt sprids.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) uppräknas vilka sjukdomar som hör till de djursjukdomar som nämns ovan.

Djursjukdomar som lätt sprider sig

1) boskapspest,
2) Rift Valley-feber,
3) blåtunga,
4) mul- och klövsjuka,
5) vesikulär stomatit,
6) lumpy skin disease,
7) afrikansk svinpest,
8) Aujeszkys sjukdom hos svin,
9) klassisk svinpest,
10) vesikulär svinsjuka (SVD),
11) får- och getkoppor,
12) peste des petits ruminants (PPR),
13) högpatogen aviär influensa,
14) lågpatogen aviär influensa,
15) Newcastlesjuka,
16) afrikansk hästpest,
17) EHD (epizootic haemorrhagic disease of deer),
18) epizootisk hematopoietisk nekros (EHN),
19) viral hemorrhagisk septikemi (VHS),
20) infektiös hematopoietisk nekros (IHN),
21) infektion med genotyp HPR-deleted av släktet isavirus (infektiös laxanemi eller ISA)

Farliga djursjukdomar

1) Brucellos (Brucella abortus-, B. melitensis- och B, suis) hos klövdjur,
2) hos primater förekommande filovirussmitta som är farlig för människor,
3) smitta av gruppen Mycobacterium tuberculosis complex (bovin tuberkulos) hos klövdjur,
4) mjältbrand,
5) rabies,
6) BSE (bovin spongiform encefalopati),
7) enzootisk bovin leukos,
8) infektiös bovin rinotrakeit (IBR),
9) elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP),
10) smittsam gastroenteritis hos svin (TGE),
11) klassisk scrapie hos får och getter,
12) beskällarsjuka (dourine),
13) ekvin infektiös anemi
14) rots

Djursjukdomar som ska övervakas

1) Brucella ovis hos klövdjur,
2) Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask),
3) annan transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur än de som nämns i 4 § 6 och 11 punkten,
4) salmonella hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,
5) BVD (bovin virusbetingad diarré) hos nötkreatur,
6) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome),
7) CAE (caprine arthritis/encephalitis),
8) maedi-visna,
9) Mycoplasma gallisepticum- och M. meleagridis på djurhållningsplatser där man håller minst 100 fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner,
10) Salmonella pullorum- och S.gallinarum hos fjäderfä,
11) aviärt pneumovirus (APV) hos fjäderfä,
12) hästencefalomyelit (VEE, EEE, WEE),
13) amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae sp. larvae),
14) lilla kupskalbaggen (Aethina tumida),
15) tropilaelapskvalster,
16) Varroakvalster inom landskapet Åland,
17) Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag, 
18) salmon alphavirus (SAV)
19) IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros eller IPN) i insjöområdet,
20) vårviremi hos karp (SVC),
21) koiherpesvirus (KHV),
22) vit pricksjuka hos kräftdjur,
23) bonamios hos blötdjur,
24) marteilios hos blötdjur

Anmälningspliktiga djursjukdomar

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar (1010/2013) uppräknas  vilka djursjukdomar som ska anmälas.

Kommunalveterinären ska anmäla följande sjukdomar till länsveterinären senast på följande vardag.

1) apkoppor
2) Aujeszkys sjukdom hos andra djurarter än svin
3) infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
4) infektion med Besnoitia besnoiti
5) botulism
6) infektioner med Brucella abortus-, B. melitensis-, B. ovis- och B. suis hos andra djurarter än klövdjur samt övriga Brucella-infektioner
7) BVD hos andra djurarter än nötkreatur
8) infection med Campylobacter fetus ssp. venerealis
9) CEM (Contagious equine metritis)
10) virusenterit hos anka (duck virus hepatitis)
11) infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask
12) enzootisk abort (Chlamydophila abortus)
13) heartwater
14) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) hos svin
15) hästskabb (Sarcoptes equi)
16) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar samt andra infektioner med IPN-virus
17) infektioner med ISA-virus med undantag av infektion med genotyp HPR-deleted
18) japansk encefalit (Japanese encephalitis)
19) renibakterios (BKD)
20) kamelkoppor (Camelpox)
21) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)
22) Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever)
23) fårskabb (Psoroptes ovis)
24) äkta kokoppor
25) leptospiros
26) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013)
27) infection med Mycoplasma agalactiae (smittsam  juverinflammation), M. capricolum, M. mycoides subsp. capri, M. synoviae samt sådana infektioner med M. gallisepticum och M. meleagridis som förekommer på djurhållningsplatser där det finns färre än 100 fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner
28) infektioner med Mycobacterium complex (bovin tuberkulos) hos andra djurarter än klövdjur samt andra infektioner med mykobakterier, inklusive paratuberkulos
29) kaninpest (myxomatos)
30) Nairobi sheep disease
31) bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A.centrale)
32) hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida)
33) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
34) Nipah-virus encefalit
35) old world screwworm (Chrysomyia bezziana)
36) orf
37) infektion med Parafilaria bovicola
38) infektioner med paramyxo 1 -virus hos fåglar
39) PED (porcine epidemic diarrhea)
40) piroplasmos hos hästdjur
41) PRCV (porcine respiratory corona virus)
42) psittakos (Chlamydophila psittaci)
43) pulmonär adenomatos
44) Q-feber
45) kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease)
46) infection med ranavirus
47) kräftpest
48) frasbrand (Clostridium chauvoei)
49) salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner
50) cysticerkos (Taenia solium / Cysticercus cellulosae) hos svin
51) STEC-infektion
52) surra (Trypanosoma evansi)
53) theilerios (Theileria parva och T.annulata)
54) infektion med Trichomonas foetus
55) trichinellos
56) trypanosomos (som sprids av tsetse-flugor)
57) tularemi / harpest
58) West Nile -feber

 

Kommunalveterinären ska anmäla följande sjukdomar till länsveterinären senast i månadssammandraget.

Sjukdomar hos nötkreatur
 1) infektioner med bakterier som producerar ESBL-enzym, AmpC betalaktamas eller karbapenemas (bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas),
2) infektioner med campylobacter, med undantag av Campylobacter fetus ssp. venerealis-infektion,
3) lungmask,
4) listerios,
5) betesfeber,
6) stora leverflundran (Fasciola hepatica),
7) infektioner med meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA),
8) infektion med Mycoplasma bovis,
9) piroplasmos,
10) ringorm,
11) paravaccinia
12) virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin
1) infektion med Actinobacillus pleuropneumomiae,
2) nyssjuka,
3) infektion med Clostridium perfringens typ C,
4) dysenteri,
5) infektioner med campylobacter,
6) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis),
7) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
8) MRSA-infektioner,
9) grishosta,
10) svininfluensa,
11) rödsjuka,
12) toxoplasmos,
13) infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis
14) ödemsjuka

Sjukdomar hos hästdjur
1) infektioner med herpesvirus (EHV-1- och EHV-4-infektioner),
2) hästinfluensa,
3) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,
4) MRSA-infektioner,
5) kvarka,
6) virusarterit

Sjukdomar hos får och getter
1) Borders sjukdom,
2) enterotoxinemi (Clostridium perfringens typ D),
3) infektioner med campylobacter,
4) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
5) listerios,
6) stora leverflundran (Fasciola hepatica),
7) MRSA-infektioner,
8) klövröta,
9) toxoplasmos
10) infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis

Sjukdomar hos fåglar
1) AE (avian encephalomyelitis),
2) Gumborosjuka,
3) IB (avian infectious bronchitis),
4) ILT (avian infectious laryngotracheitis),
5) infektioner med campylobacter,
6) hönskolera,
7) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
8) leukos,
9) Mareks sjukdom,
10) MRSA-infektioner,
11) rödsjuka,
12) blåvingesjuka

Sjukdomar hos vattenlevande djur
1) infektioner med Gyrodactylus salaris i andra vatten än inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag,
2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
3) MRSA-infektioner,
4) furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida,
5) infektioner med Yersinia ruckeri

Sjukdomar hos bin och humlor
1) angrepp av trakékvalster (Acarapis woodi),
2) nosematos (Nosema apis och N. ceranae),
3) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton),
4) angrepp av varroakvalster på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar

Sjukdomar hos hundar, katter och frettar
1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),
2) kattpest,
3) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,
4) leishmaniasis,
5) MRSA-infektioner,
6) valpsjuka,
7) toxoplasmos

Sjukdomar hos pälsdjur
1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),
2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
3) virusenterit hos mink,
4) MRSA-infektioner,
5) valpsjuka,
6) plasmacytos

Anmälan till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid hälsovårdscentralen

Anmälan ska göras om följande djursjukdomar senast följande vardag.

1) apkoppor,
2) botulism,
3) Brucella-infektioner,
4) rävens dvärgbandmask hos alla djur,
5) alla infektioner med echinococcus hos hundar,
6) hos primater förekommande filovirusinfektioner som är farliga för människor,
7) Krim-Kongo hemorragisk feber,
8) infektioner inom gruppen Mycobacterium complex (bovin tuberkulos),
9) äkta kokoppor,
10) leptospiros, djur som aktivt utsöndrar bakterien,
11) högpatogen och lågpatogen aviär influensa,
12) orf,
13) mjältbrand,
14) psittakos,
15) Q-feber, djur som aktivt utsöndrar bakterien,
16) rabies,
17) salmonellainfektioner hos nötkreatur, svin, fjäderfä, hästar, får och getter,
18) STEC-infektioner,
19) trichinellos hos svin,
20) tularemi/harpest, samt
21) West Nile-feber.

Sändande av mikrobstammar

Ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska till det nationella referenslaboratoriet för fortsatta analyser eller förvaring sända stammar av sådana mikrober eller parasiter som har isolerats i laboratoriet och som orsakar följande anmälningspliktiga djursjukdomar, eller prover där en sådan mikrob eller parasit har påvisats:

1) infektioner med Brucella canis,
2) BVD hos får och svin,
3) CEM,
4) infektioner med echinococcus,
5) Gumborosjuka,
6) HEV hos svin,
7) infektioner med herpesvirus hos hästdjur,
8) kvarka,
9) virusarterit hos hästdjur,
10) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar och andra infektioner med IPN-virus,
11) infektioner med isavirus,
12) hästinfluensa,
13) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,
14) äkta kokoppor,
15) leptospiros,
16) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem,
17) furunkulos hos laxfiskar,
18) MRSA-infektioner,
19) infektioner med Mycoplasma bovis,
20) orf,
21) infektioner med paramyxo 1 -virus hos fåglar,
22) paratuberkulos,
23) PED,
24) valpsjuka,
25) PRCV,
26) Q-feber,
27) kräftpest,
28) salmonellainfektioner,
29) IB hos fjäderfä,
30) svininfluensa,
31) dysenteri hos svin,
32) STEC-infektioner hos idisslare,
33) trichinellos,
34) paravaccinia,
35) West Nile-feber,
36) virusdiarré (Corona) hos nötkreatur, samt
37) infektioner med Yersinia ruckeri hos vattenlevande djur inom insjöområdet.

Stammar eller prover behövs dock inte sändas om sjukdomen i fråga förekommer i landet i form av en utdragen epidemi.