Mycoplasma bovis -infektionen sprider sig fortsättningsvis i mjölkbesättningarna

12.4.2016

En Mycoplasma bovis -infektion konstaterades i Finland för första gången i en kalvuppfödningsbesättning och mjölkbesättning i slutet av år 2012. Än så länge har man inte kunnat påvisa hur infektionen kom till Finland och om den fortsättningsvis kommer till landet från utlandet. Infektionen har för närvarande spritt sig till 27 mjölkbesättningar. Av dem konstaterades 21 under åren 2015 - 2016.

I forskningsprojekt Hur Mycoplasma bovis -infektionen inverkar på den finska nötboskapshushållningen och hur den bekämpas deltar 20 mjölkbesättningar. I så gott som alla av dem har M. bovis -infektionen yppat sig i form av mastit. Ändå har endast några få kor insjuknat. I besättningar med under 100 kor har man varit tvungen att göra sig av med 1 - 4 kor och i besättningar med över hundra kor 4 - 11.

I projektet utreds bland annat vilken roll olika smittkällor spelar så, att man framöver kan förebygga att infektionen sprider sig. Man undersöker också bakgrundsfaktorerna i mjölkbesättningarna som deltar i projektet för att kunna bedöma varifrån infektionen sannolikast kommit till besättningen. Till elva besättningar som deltar i projektet har skaffats inköpta djur inom tre år innan infektionen konstaterades, till två besättningar har köpts förmedlingskalvar och två gårdar anlitar extern kviguppfödning. I två besättningar förekommer andra orsaker som uppenbarligen exponerar besättningen för infektion, såsom ett bristfälligt smittskydd. I en tredjedel av besättningarna har man däremot inte funnit någon händelse som hänför sig till handel med djur eller förflyttningar av djur innan M. bovis -infektionen konstaterades och som kunde förklara den sannolika smittvägen.

Andra eventuella smittvägar är embryon och sperma från M. bovis -infekterade djur. Sådana har också undersökts i projektet. Serumprover med tanke på BVD tagna av kor som tagit emot införda embryon har analyserats med tanke på antikroppar mot M. bovis. Hos några få kor som tagit emot embryon har konstaterats antikroppar, men tolkningen av antikroppsresultaten på individnivå är mycket osäker. Tre av besättningarna som deltar i projektet har skaffat embryon från utlandet.

Från en besättning som deltar i projektet erhöll Evira spermarör för undersökning. Ett av proverna av införd sperma var positivt. I fortsatta undersökningar konstaterades M. bovis också i ett annat spermaparti från samma tjur. Även om mängden M. bovis -bakterier var liten, kan sperma från tjuren utgöra smittkällan på några av gårdarna. I två besättningar som deltog i projektet konstaterades M. bovis -fallet (mastit) inom några veckor efter att kon seminerats med sperma från tjuren i fråga. Projektet kommer att utreda morbiditeten hos nötkreaturen som seminerats med denna tjur.

Fyndet bekräftar uppfattningen att antibiotikabehandling av sperman inte fullständigt förintar mykoplasman och att det kan vara mycket svårt att få tag på M. bovis -fri importsperma. I så gott som alla mjölkhushållningsländer förekommer M. bovis så allmänt, att sperman inte betraktas som en viktig smittkälla. I dessa länder som importsperman härstammar från kan spermastationerna inte begränsa tjurinköpen enbart till tjurar som härstammar från besättningar som enligt undersökningar är rena. Det första fyndet i mykoplasma från sperma i Norden och den internationella handeln med sperma ställer hanteringen av M. bovis -infektioner i Finland inför nya utmaningar.

I det av Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera finansierade utvecklingsprojektet Hur Mycoplasma bovis -infektionen inverkar på den finska nötboskapshushållningen och hur den bekämpas (2014 - 2017) deltar Helsingfors universitet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT, Valio Oy, A-tuottajat Oy, HKScan Finland Oy och danska DTU Veterinærinstituttet.

Mer information: Vera Haapala, projektveterinär, Helsingfors universitet, tfn 050 308 5197 Tiina Autio, specialforskare, Evira, djursjukdomsdiagnostik, tfn 044 720 1492 Erja Tuunainen, expertveterinär, ETT ry, Naseva, tfn 040 709 0021

 

Teman: