I Finland har konstaterats kolistinresistens hos en införd hund

17.11.2017

I Finland har för första gången konstaterats överförbar resistens mot kolistin hos bakterier isolerade från djur. Proverna hade tagits av ryska hemlösa hundar som var på väg till Finland. De isolerade bakterierna var motståndskraftiga dvs. resistenta också mot många andra typer av antibiotika. Om sådana bakteriestammar blir allmänna i Finland som sjukdomsalstrare bland sällskapsdjur, är det möjligt att det finns inte längre effektiva antibiotika för att behandla infektioner hos djur. Resistensen kan också överföras från djur till människor och därför är det viktigt att bekämpa resistensen bland sällskapsdjur också för att skydda människors hälsa.

Eviras laboratorium har konstaterat en bakterie som bär på genen mcr-1 och som är resistent mot kolistin i prover som tagits av hemlösa hundar som är på väg till Finland. Bakterier som bär på den överförbara mcr-1-genen har inte tidigare konstaterats hos djur i Finland. Nu konstaterades kolistinresistens hos Escherichia coli -bakterier som isolerats från avföringen från friska hundar och som också hade ESBL-egenskapen och det kan för sin del försvåra behandlingen av bakteriella infektioner med antibiotika. Bakteriestammarna var således multiresistenta dvs. motståndskraftiga mot flera antibiotikagrupper.

Att överförbar kolistinresistens blir allmännare betraktas globalt som mycket oroväckande, eftersom kolistinet är antibiotika med vilka man behandlar sådana infektioner hos människan som annan antibiotika inte längre biter på. Följderna kan således bli allvarliga om kolistinresistensen överförs från djur till människor.

Även införseln av sällskapsdjur måste vara ansvarsfull

Turism och införsel av djur från länder och förhållanden, där resistensläget är svagare än hos oss, försämrar också resistensläget i Finland. Antibiotikaresistensen och det faktum att den blir allt allmännare förknippas framförallt med användningen av antibiotika. I Finland är behandlingen av djur med antibiotika huvudsakligen under kontroll, trots att mera antibiotika används i Finland hos sällskapsdjur än i andra nordiska länderna.

Att antibiotikan behåller sin effekt är vårt gemensamma mål. Det uppnås med ansvarsfull införsel av djur och med att vi vinnlägger oss om djurens hälsa och välfärd så att det inte finns något behov av att behandla dem med antibiotika.

Mer information ger:
överinspektör Liisa Kaartinen, övervakning av medicinering av djur, tfn 040 554 3328
forskningsenhetenschef Anna-Liisa Myllyniemi, laboratorieforskningar, p. 0400 287 398
gränsveterinär Elina Viitasaari, införsel, elina.viitasaari@evira.fi

Mer information om
Kolistinresistens
Mer information om
ESBL-bakteriestammar 
Riskerna som är förknippade med införsel
Information till ägare av sällskapsdjur om användningen av antibiotika

Teman: