Sjukdomar hos bin

De viktigaste sjukdomarna hos bin är varroakvalster och de virussjukdomar det sprider samt amerikansk yngelröta som orsakas av bakterien Paenibacillus larvae. Största delen av de prover som skickas till laboratorium för undersökning undersöks för amerikansk yngelröta. År 2016 skickades 1731 honungsprover från 197 biodlare för undersökning av amerikansk yngelröta. År 2014 var en övergångsperiod till följd av en ny förordning om amerikansk yngelröta (JSMf 11/2015). Därefter har antalet biodlare återgått till 2013 års nivå. Av de prover som togs 2016 konstaterades P. larvae hos 8 procent (21 procent av odlarna). Klinisk amerikansk yngelröta hittades på en gård i Nyland och på en gård i Birkaland. Jämfört med tidigare år var andelen positiva prover låg. Av de prover som analyserats under åren 2006 - 2016 har 10 - 30 procent varit positiva.

Amerikansk yngelröta 2007-2016

År 2016 undersöktes förekomsten av kvalstret Varroa destructor i 71 bikupor på Åland. Åland konstaterades fortfarande vara ett varroafritt område. På fastlandet förekommer rikliga mängder av kvalstret, men proverna undersöks i allmänhet inte i laboratorium.

Genom bekämpningen av varroakvalster har trakékvalstret Acarapis woodi blivit sällsyntare i hela Europa. I Finland påträffas det fortfarande sporadiskt. År 2016 observerades trakékvalster i en odling i östra Finland.

Europeisk yngelröta påträffas vanligen i några biodlingar årligen. I de prover som undersöktes 2016 konstaterades inte bakterien Melissococcus plutonius, som orsakar yngelröta.

För att utreda förekomst av nosema undersöktes 16 prover 2016. Hos åtta av dessa upptäcktes sporer av nosema. Parasiterna Nosema apis och N. ceranae förekommer allmänt i Finland, men de orsakar sällan allvarlig sjukdom.

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser