Sjukdomar hos bin

Förekomsten av sjukdomar hos bin undersöks främst genom passiv uppföljning, och undersökningen av prov har i stor utsträckning varit beroende av producenternas egen aktivitet. År 2012 inleddes i Finland och 16 andra EU-länder ett projekt där man undersöker dödligheten i bisamhällena och förekomsten av sjukdomar hos bin, och för detta systematiskt samlar in prov av bin och honung. De prov som samlas in inom projektet undersöks särskilt med tanke på förekomsten av kvalstret  Varroa destructor och för bakterien  Paenibacillus larvae som ger upphov till amerikansk yngelröta. Samtidigt utvecklar man verksamheten i det nationella referenslaboratoriet och tar i bruk nya diagnosmetoder för bl.a. virus hos bin.

Största delen av de prov av bin som undersöks vid Evira undersöks med tanke på amerikansk yngelröta ( Paenibacillus larvae). År 2013 undersöktes 3154 honungsprov från 196 biodlare för amerikansk yngelröta. Dessutom undersöktes 681 honungsprov från 161 biodlare inom ramen för uppföljningsprojektet. Av dessa var 619 (20 %) respektive 134 (18 %) positiva. Klinisk amerikansk yngelröta konstaterades i 13 prov av yngelkakor.

681 prov undersöktes inom projektet för kvalstret  Varroa destructor. Varroa förekom mest i västra och södra Finland, där ca 40 procent av samhällena konstaterades innehålla kvalster. I Norra Savolax konstaterades kvalster i 25 procent och i Uleåborg i ca 12 procent av samhällena. Antalet varroa-kvalster var i snitt tre kvalster per hundra bin. På Åland har varroa fortfarande inte påträffats.

En del av projektproven har undersökts med tanke på virus hos bin, och redan nu har man påträffat deformed wing virus, chronic bee paralysis virus, sacbrood virus och black queen cell virus i proven.

Honungsprov från 15 bisamhällen konstaterades innehålla bakterien  Melissococcus plutonius som orsakar europeisk yngelröta.

I våren 2013 undersöktes 675 projektprov med tanke på nosema, av vilka 247 (37 %) var positiva. Från positiva bisamhällen i 56 % konstaterades  Nosema apis, i 33 %  N. ceranae och i 11 % både  N. apis och  N. ceranae. Klinisk nosemos påträffats inte.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser