Sjukdomar hos bin

De viktigaste sjukdomarna hos bin är varroakvalster och de virussjukdomar det sprider samt amerikansk yngelröta som orsakas av bakterien Paenibacillus larvae. Största delen av de prover som skickas till laboratorium för undersökning undersöks för amerikansk yngelröta. År 2017 skickades 1278 honungsprover från 143 biodlare för undersökning av amerikansk yngelröta. År 2014 var en övergångsperiod till följd av en ny förordning om amerikansk yngelröta (JSMf 11/2015). Därefter har antalet biodlare återgått till föregående nivå. Av de prover som togs 2017 konstaterades P. larvae hos 8 procent (15 procent av odlarna). Klinisk amerikansk yngelröta hittades inte. Jämfört med tidigare år var andelen positiva prover låg. Av de prover som analyserats under åren 2006–2016 har 8–31 procent varit positiva.

 

År 2017 undersöktes förekomsten av kvalstret Varroa destructor i 139 bikupor på Åland. Åland konstaterades fortfarande vara ett varroafritt område. På fastlandet förekommer rikliga mängder av kvalstret, men proverna undersöks i allmänhet inte i laboratorium.  

Genom bekämpningen av varroakvalster har trakékvalstret Acarapis woodi blivit sällsyntare i hela Europa. I Finland påträffas det fortfarande sporadiskt. År 2017 observerades trakékvalster inte.

Europeisk yngelröta påträffas vanligen i några biodlingar årligen. I de prover som undersöktes 2017 hittades Melissococcus plutonius (bakterien som orsakar yngelröta) på två gårdar.

För att utreda förekomst av nosema undersöktes 13 prover 2017. Hos åtta av dessa upptäcktes sporer av nosema. Parasiterna Nosema apis och N. ceranae förekommer allmänt i Finland, men de orsakar sällan allvarlig sjukdom

Mer information på vår webbplats 

Mer information på andra webbplatser