Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar i Finland

 

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland 30.11.2017. Infektionen konstaterades i Norra Österbotten, hos regnbågslaxar i en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ijo. I utredningar av om infektionen spritt sig konstaterades IHN-virusinfektion också på en annan företagares djurhållningsplats som ligger intill den djurhållningsplats där IHN först konstaterades. Bägge anläggningarna är vinterförvaringsplatser för havskassar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har upprättat en restriktionszon kring dessa infekterade djurhållningsplatser i Ijo.

Vid undersökning av de djurhållningsplatser som djurhållningsplatserna i Ijo kommit i kontakt med konstaterades 11.12.2017 IHN-infektion på en moderfisk- och yngelanläggning i Tervo Kommun i vattendragsområdet Kymmene älv. Det rör sig om en av Finlands största anläggningar som producerar fiskyngel. 28.12.2017 påträffades en ny IHN-virusinfektion i en metdamm med regnbågslax som ligger i närheten av fiskodlingsanläggningen i Tervo. Evira har upprättat en annan restriktionszon som täcker delar av vattendragsområdet Kymmene älv.

Hittills har sjukdomen konstaterats i sex djurhållningsställen. 5.1.2018 konstaterades infektionen i fiskar från en liten husbehovsdamm i Kaavi kommun och 19.1. i en metdamm i Nurmes, båda i vattendragsområdet Vuoksi älv. Evira har upprättat en restriktionszon kring båda dammar.

Vattenbruksanläggningarna som kommit i kontakt med anläggningar som infekterats med IHN-virus utreds. Kontaktdjurhållningsplatserna undersöks med hjälp av kontroller och provtagningar från den kommunala veterinärens sida. Webbplatsen uppdateras när mer information erhålls. Om någonting viktigt yppar sig, informerar vi om saken med ett pressmeddelande.

Kartor över restriktionszonerna som upprättats på grund av IHN-sjukan:

En restriktionszon har upprättats i Bottenviken på grund av IHN-sjuka

Evira upprättade 30.11.2017 en restriktionszon kring platsen där sjukdomen konstaterats och zonen indelades i två delar. Restriktionszonens inre delar utgör en skyddszon och gränsen för den ligger på minst 5 km:s avstånd från den infekterade djurhållningsplatsen. Restriktionszonens yttre del utgör en övervakningszon och gränsen för den ligger på minst 10 km:s avstånd från den infekterade djurhållningsplatsen så, att skyddszonen ingår i övervakningszonen. I skydds- och övervakningszonen iakttas samma restriktioner.

Restriktionszon_Kymmene_Saarijärvi

En restriktionszon har upprättats i vattendragsområdet Kymmene älv och en restriktionszon i vattendragsområdet Vuoksi älv på grund av IHN-sjuka

Evira upprättade 11.12.2017 en restriktionszon kring de två IHN-infekterade djurhållningsplatserna i Tervo kommun. Beslutet gällande restriktionszonen ändrades 29.12.2017. I insjöområdet bildas restriktionszonerna enligt vattendragen. Restriktionszonen täcker delar 14.72 Virmasvesi område och 14.73 Nilaka område i Kymmene älvs avrinningsområde.

En restriktionszon var upprättat 8.1.2018 kring en husbehovsdamm i Kaavi kommun, där infektionen har också konstaterats. Restriktionszonen täcker delen 4.74.Saarijärvi område. En restriktionszon har upprättats 22.1.2018 kring det sjätte infekterade stället i Nurmes.

Restrikstionszonen i Nurmes

 

Kartan över alla IHN-restriktionszoner i Finland.

Alla_restriktionszoner

 

Övervakningsprogram för att återinföra IHN-frihet

När utrotningsåtgärderna har slutförts, påbörjas ett två-årigt övervakningsprogram på restriktionszonerna för att återinföra en IHN fri status. Vid Pielinen omfattar övervakningsprogrammet hela Pielinens vattendrag. Transport av orensad lax eller regnbåge bort från restriktionszonen till ett IHN-fritt område är förbjudet. När lax eller regnbåge flyttas till övervakningsområdet för odling eller utplantering, krävs ett hälsotillstånd från ursprungsanstalten undertecknad av kommunalveterinären.

Åtgärder och restriktioner som gäller restriktionszonen

Förbud att förflytta vattendjur och könsceller från sådana

Transport av levande vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller som hör till vektorarterna och könsceller från sådana inom restriktionszonen, till restriktionszonen eller bort från restriktionszonen är förbjudet.

Förbudet gäller också transport av vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller som hör till vektorarterna och som är avsedda att flyttas till en annan livsmiljö och könsceller från sådana (förflyttningsplanteringar).

Arter som är mottagliga för IHN-sjukan: hundlax (Oncorhynchus keta), silverlax (O. Kisutch), körsbärslax (O. Masou), regnbågslax (O. Mykiss), indianlax (O. Nerka), puckelryggad lax (O. Rhodurus), kungslax (O. Tshawytscha) och atlantlax (Salmo salar).

Vektorarter: husstör (Huso huso), rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjärnstör (Acipenser stellatus), europeisk stör (Acipenser sturio), sibirisk stör (Acipenser Baerii), marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (C. carassius), karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophtalmichthys molitrix), arterna av släktet Leuciscus (Leuciscus spp.), mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca), afrikansk vandrarmal (Clarias gariepinus), dvärgmalarna (Ictalurus spp.), svart dvärgmal (Ameiurus melas), prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus), havskatterna av släktet Pangasius (Pangasius pangasius), gös (Sander lucioperca), mal (Silurus glanis), hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus), skrubbskädda (Platichthys flesus), torsk (Gadus morhua), kolja (Melanogrammus aeglefinus), flodkräfta (Astacus astacus), signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) och röd sumpkräfta (Procambarus clarkii).

Kontroll av djurhållningsplatserna som ligger inom restriktionszonen

Den kommunala veterinären kontrollerar de djurhållningsplatser med vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen och som ligger inom restriktionszonen och tar nödvändiga uppföljningsprov av dem. I samband med kontrollen kontrolleras bassängerna och nätkassarna på djurhållningsplatsen med tanke på symptombärande eller döda vattenbruksdjur. Djurhållningsplatsens förteckningar över djuren och bokföringen av dödligheten bland vattenbruksdjuren kontrolleras likaså.

Åtgärder som ska vidtas på djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen och som håller vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen i avsikt att förhindra att infektionen sprider sig

Vattenbruksdjurens hälsotillstånd och dödlighet ska följas upp på djurhållningsplatser som ligger inom zonen. Om förändringar ska omedelbart lämnas en anmälan till den kommunala veterinären.

Personer som besöker djurhållningsplatser som ligger inom zonen ska se till att de använder skyddsklädsel och att utrustningen de använder rengörs och desinficeras på påkallat sätt.

Döda vattenbruksdjur och andra biprodukter som härstammar från djurhållningsplatserna ska bortskaffas på ett sätt som inte medför en risk att sjukdomen sprider sig, till exempel genom nedgrävning.

Desinficering av transportmedlen

Transportmedlen som använts för transport av vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller könsceller från sådana eller biprodukter som erhållits från sådana och som härstammar från djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter att lasten lastats av.

Förbud att plantera ut vattenbruksdjur eller könsceller från sådana

Utsläppande i naturen av vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller könsceller från sådana inom restriktionszonen är förbjudet.

Slakt och rensning av vattenbruksdjur

Vattenbruksdjur får slaktas och rensas i en rensningsanläggning i anslutning till djurhållningsplatsen. Om vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller hör till vektorarterna transporteras till en rensningsanläggning som ligger utanför djurhållningsplatsen, krävs ett undantagslov som beviljats av regionförvaltningsverket.

Vattenbruksdjur som härstammar från en restriktionszon och som är mottagliga för sjukdomen eller hör till vektorarterna får rensas endast i en sådan rensningsanläggning som har ett hälsotillstånd beviljat av Evira. Efter rensningen får vattenbruksdjuren transporteras för vidarebearbetning i en annan livsmedelslokal.

Fiske

I restriktionszonen får fiskas på normalt vis.

Undantagslov som gäller restriktionszonen

Regionförvaltningsverket kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en restriktion som ska iakttas inom restriktionszonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig. För nedan uppräknade transporter eller förbud krävs ett undantagslov från regionförvaltningsverket, när vattenbruksdjur som är mottagliga för IHN-sjukdomen eller som hör till vektorarterna eller könsceller från sådana transporteras. Mer information om tillstånden och villkoren för dem ger länsveterinären i regionförvaltningsverket.

  • Transport av vattenbruksdjur eller deras könsceller till restriktionszonen.
  • Transport av vattenbruksdjur eller deras könsceller inom restriktionszonen.
  • Utplanteringar inom restriktionszonen.
  • Transport av vattenbruksdjur bort från restriktionszonen direkt för avlivning eller direkt för slakt och rensning. Rensningsanläggningen måste ha ett hälsotillstånd.
  • Transport av könsceller från vattenbruksdjur bort från restriktionszonen direkt för bortskaffning.

Till andra transporter eller utplanteringar utanför restriktionszonen är det inte möjligt att få undantagslov.