Sjukdomar hos fjäderfä

Hälsoläget hos fjäderfä år 2014 var god och inga allvarliga smittsamma sjukdomar påvisades.

År 2014 undersöktes prover från fjäderfä från sammanlagt 223 gårdar. Patologiskt-anatomiskt undersöktes 3791 prover från fjäderfä vid Evira, vilket var betydligt mer än året innan (1 612 prover år 2013). De flesta proven utgjordes av broiler (3345). Kalkoner undersöktes 168 st. och värphöns 272 st. varav ett tjugotal var hobbyhöns. Däröver undersöktes även några fasaner, en pärlhöna och sex ankor. Den förhöjda totala mängden prov berodde framför allt på kolibacillos hos broiler.

Infektioner förorsakade av Eschericia coli –bakterier (kolibacillos) i broiler förorsakade en förhöjd dödlighet under hela uppväxtperioden samt kassationer vid slaktlinjen på grund av koliform cellulit från och med 2014. Vid typbestämningarna i Evira har man konstaterat att det främst varit frågan om E. coli -stammar som speciellt förorsakar infektioner hos fjäderfä (APEC). Dessa bakterier kan smitta vertikalt från mödrarna till avkomman dvs. broiler. APEC-bakterierna förorsakar infektioner utanför matsmältningskanalen (extraintestinal) i fåglarnas andningsorgan, hjärtsäck, leverkapsel samt infektioner under huden (koliform cellulit). De senaste tiderna har motsvarande problem med E. coli -infektioner såsom förhöjd dödlighet under de första levnadsveckorna samt förhöjd kassering vid slakt bekräftats i Danmark, Sverige och Estland.

I slutet av år 2013 fram till våren 2014 konstaterades det E. coli -infektioner i broiler som förorsakade en förhöjd dödlighet under den första levnadsveckan och fortsatte som en lindrig dödlighet under hela uppväxtperioden samt förorsakade kassationer vid slaktlinjen på grund av koliform cellulit. Vid dessa tillfällen konstaterades en högpatogen E. coli -stam av serotypen O18 i de insjuknade fåglarna. Situationen blev bättre under sommaren, men på hösten förvärrades problemen på nytt och har fortsatt sedan dess. Det har konstaterats kraftig variation mellan olika flockar, den totala dödligheten inklusive urplock varierar från mindre än en procent upptill 10 % och kassationerna på grund av koliform cellulit vid slakt har varit ända upptill 15 %. Mödraflockarna har man i någon mån behandlat med antibiotika mot bukhinne- och äggledarinflammation. För tillfället kan man konstatera två olika kloner av E. coli -stammar varav den ena är serotyp O78. Det förekommer motsvarande problem i de övriga nordiska länderna och man försöker i sammarbete finna åtgärder för att förbättra situationen.

Klinisk Gumboro -sjuka konstaterades i äggproducerande höns i Egentliga-Finland i april-maj och augusti samt i en flock som flyttats till Södra Österbotten, på sammanlagt sex gårdar.

Sjukdomsfall av infektiös bronkit (IB) som först påvisats år 2011 konstaterades fortsättningsvis. De flesta sjukdomsfallen har förorsakats av virustyp D274, men år 2013 påvisades även en ny virustyp, 4/91. Båda dessa IB-virusstammar härstammar troligen från levande IB-vaccin. Våren 2012 började man vaccinera mödraflockar av värphöns med ett inaktiverat IB-vaccin och dessa fortsattes även under 2013.

Sjukdomsläget hos fjäderfä följs upp med avseende på fågel influensa (AI), Newcastlesjuka (PMV-1), aviär rhinotrakeit (APV) och salmonella inom ramen för myndigheternas kontrollprogram. I bilaga B kan du finna ett sammandrag av de serologiska undersökningar som gjorts från fjäderfä med avseende på fågel influensa, Newcastlesjuka och APV (tabell B8 )

Provtagningen av fågelinfluensa riktades till olika fjäderfäarter enligt EU kommissionens beslut 2010/367/EY. Prov med anseende på Newcastle-sjuka togs från samtliga gårdar som har flockar bestående av mor- och farföräldraled eller föräldraled. Dessa prov undersöktes med avseende på APV fram till april och därefter från samtliga kalkonmödrar och ett urval från gårdar med föräldraled av broiler och värphöns. Dessutom förverkligas sjukdomsuppföljning med avseende på Salmonella gallinarum/pullorum, Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis enligt JSMs förordning 1036/2013 för godkända exportanläggningar för fjäderfä.

Antikroppar mot fågelinfluensa påvisades på två gårdar, men varken virus eller kliniska symptom för fågelinfluensa påvisades vilket betyder att ingen aktiv smitta konstaterades. På två gårdar påvisades antikroppar mot PMV-1. Virus eller kliniska symptom konstaterades inte.

Det lagstadgade salmonellakontrollprogrammet för fjäderfä gäller broiler, kalkon och värphöns i alla generationer. Salmonella påvisades på en gård med fem fåglar för husbehov (på åtta gårdar år 2013). Den isolerade salmonella stammen var Salmonella typhimurium. Även vilda fåglar på gården konstaterades vara bärare av salmonella.

Man får också information om sjukdomsläget hos fjäderfä genom den frivilliga hälsokontrollen för fjäderfä. Programmet följer upp sjukdomsläget hos höns genom undersökning av antikroppar i blodprov för infektiös bronkit (IB), infektiös laryngotrakeit (ILT), aviär rhinotrakeit (APV) samt smitta med Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae. Hönsen undersöks dessutom för förekomst av vaccinationsantikroppar mot gumborosjuka, aviär encephalomyelit (smittsam hjärn- och ryggmärgsinflammation (AE) samt blåvingesjuka (CAV).

Inom ramen för hälsokontrollprogrammet för kalkoner undersöks blodprov för antikroppar mot PMV-3 infektion och aviär rhinotrakeit (APV) samt M. gallisepticum, M. synoviae och M. Meleagridis. Antikroppar mot PMV-3 påvisades hos några moderflockar vid hälsokontrollen av kalkoner. Dessa uppvisade inga symptom. Antikroppar mot denna sjukdom har redan konstaterats i flera år hos kalkoner i en del av föräldraflockarna.

 

Tabell: Undersökningar för fågelinfluensa hos fjäderfä år 2014  (på finska) Siipikarjan EU-seurantaohjelman lintuinfluenssatutkimukset vuonna 2014 (pdf)

Tabell:Serologiska resultat om virussjukdomar hos fjäderfä år 2014, indelade enligt sjukdomsorsak  (på finska) Siipikarjan virustautien tulokset vuonna 2014 tutkimussyittäin (pdf)

Tabell: Serologiska undersökningsresultat från programmen för uppföljning av sjukdomar hos fjäderfä åren 2005-2014  (på finska) Siipikarjan tautien serologiset tutkimustulokset vuosina 2005-2014 (pdf) Innehåller resultat från EU kartläggningsprogram, utredningar om sjukdomsorsak samt undersökningar i samband med import

Tabell: Prov från hälsokontrollprogrammet för värphöns och broiler åren 2008-2014  (på finska) Kanojen ja broilereiden terveystarkkailunäytteet vuosina 2008–2014 (pdf)

Tabell: Prover som tagits vid hälsokontrollen av kalkoner åren 2008-2014  (på finska) Kalkkunoiden terveystarkkailunäytteet vuosina 2008–2014 (pdf)