Aktuellt om fågelinfluensa

För att fastställa fågelinfluensavirus ska prover av frilevande fåglar sändas till Evira i Helsingfors

Fågelinfluensa ska misstänkas om flera frilevande fåglar hittas döda eller om symtom på fågelinfluensa upptäcks på en fjäderfägård. Då ska kommunalveterinären eller länsveterinären omedelbart kontaktas.

Kommunalveterinären eller länsveterinären bedömer om det är fråga om misstänkt fågelinfluensa. Tjänsteveterinären ger också anvisningar om hur de döda fåglarna ska röjas bort, då det inte finns behov av att sända alla fåglarna till undersökning.

I allmänhet kan det anses vara fråga om massinsjuknande eller massdöd, om fler än en sjuka eller dödä svanar, fem eller flera andra sjöfåglar eller mer än tio fåglar av andra arter hittas på samma område.

Massdöd bland fåglar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Tjänsteveterinären sköter om att nödvändiga prover sänds till Evira i Helsingfors.

Om mindre mängder döda fåglar än så kan man lämna en anmälan till Evira via webblanketten (på finska).

Platsen där de döda fåglarna hittades samt platsens koordinater ska antecknas till exempel med hjälp av telefonen.

Döda fåglar får inte röras

Fastän risken för att fågelinfluensa ska smitta till människan är mycket liten får man ändå inte röra döda fåglar. Om man redan har rört dem ska man tvätta händerna noggrant med vatten och tvål samt desinficera dem med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Mer information om fågelinfluensa

Skydda dina fjäderfän från vilda fåglar

Fjäderfäproducenterna bör kontrollera rutinerna för sjukdomsskyddet och se till att skyddet mot sjukdomar är tillräckligt, så att de sjukdomsalstrare som förekommer i vilda fåglar inte tar sig in i produktionslokalerna. Man måste försöka förhindra både direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar. Flyttfåglar misstänks vara smittokällan i de fågelinfluensafall som förekommit i Tyskland, Holland och Storbritannien. Vilda sjöfåglar kan ha fågelinfluensa utan att uppvisa symptom.

Den som besökt en gård i utlandet ska hålla sig borta från finländska fjäderfägårdar i minst 48 timmar efter kontakten med djur i utlandet, eftersom sjukdomsalstrarna kan spridas via kläder, skodon och annan utrustning som använts under gårdsbesöket.

Ägare till fjäderfä och hobbyfåglar ska genast meddela kommun- eller länsveterinären om de upptäcker sjukdomssymptom som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändringar i produktionen hos sina fåglar. Minskad åtgång på vatten och foder eller nedgång i äggproduktionen kan vara tecken på fågelinfluensasmitta på gården. Efter att ha fått meddelandet gör tjänsteveterinären en bedömning av situationen och, om det inte finns något annat uppenbart skäl till förändringarna, skickar prover av fåglarna till Evira för undersökning.

Högpatogen H5N8-fågelinfluensa har konstaterats även på en holländsk hönsgård

På en holländsk hönsgård har hög dödlighet konstaterats till följd av högpatogent fågelinfluensavirus av subtypen H5N8. Fåglarna på gårdens sex olika enheter (totalt 160 000) har avlivats och runt gården har en skyddszon upprättats för att minska risken för vidare spridning av smittan.Tills vidare har alla transporter av fjäderfä och fjäderfäprodukter stoppats i hela landet.Dessutom har fågeljakt förbjudits tills vidare i Holland.

Viruset som är orsak till sjukdomsutbrottet i Holland är nära besläktat med det högpatogena fågelinfluensavirus av typen H5N8 som konstaterades på en kalkonuppfödningsgård i nordöstra Tyskland i början av november.Möjliga samband mellan den tyska och den holländska utbrott utreds.

Den 17 november rapporterades även från Storbritannien om högpatogen fågelinfluensa av typ H5 på en ankfarm i Yorkshire. Den närmare typbestämningen av viruset pågår och man utreder om det finns samband med fallen i Tyskland och Holland. Fåglarna på farmen har avlivats och runt gården har en 10 kilometers skyddszon upprättats.

Mer information på andra webbplatser