Fågelinfluensa har konstaterats bland frilevande fåglar i Finland

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstaterats den 25.11.2016  i viggarna som påträffats döda i områdena Lemland och Vårdö på Åland. Detta är första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa påträffats också på Sydväst-Finland.

Undertypen H5N8 till influensaviruset A kan orsaka allvarliga fågelinfluensaepidemier och stora förluster för fjäderfäskötseln. Vissa fågelinfluensavirus har en förmåga att smitta människan, smittor är ändå mycket sällsynta. Man känner inte till en enda humansmitta orsakad av viruset H5N8.

Restriktionszoner som upprättats på grund av högpatogen fågelinfluensa bland vilda fåglar

Evira kan upprätta en restriktionszon kring platserna där högpatogen fågelinfluensa förekommer. Restriktionszonen är indelad i två delar. Restriktionszonens inre delar utgör ett skyddsområde och gränsen för det ligger på minst 3 km:s avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. Restriktionszonens yttre del utgör ett övervakningsområde och gränsen för det ligger på minst 10 km:s avstånd från den plats där sjukdomen förekommer så att skyddsområdet ingår i övervakningsområdet. För tillfället finns det inga restriktionszoner i Finland.

Skyddsområdet – åtgärder och begränsningar

Den officiella veterinären besöker alla sådana djurhållningsplatser inom skyddsområdet, som håller fjäderfä. I samband med besöket kontrolleras fåglarna och bokföringen över fåglarna och vid behov tas prover med tanke på högpatogen fågelinfluensa. På djurhållningsplatser med annat än kommersiellt fjäderfä utförs kontroller utgående från en utvärdering från fall till fall.

Smittskyddsåtgärder som ska vidtas inom kontrollområdet:

 • fordonen som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska till nödvändiga delar tvättas och desinficeras då de lämnar djurhållningsplatsen, om det är möjligt att fordonen infekterats i samband med besöket

 • fåglarnas ägare eller innehavare ska se till att personerna som besöker djurhållningsplatsen har möjlighet att desinficera skodonen i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen

 • personerna som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska klä på sig endast sådana skyddskläder som används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen så, att fotspåren efter skodonen som används i djurstallet inte möter fotspåren efter skodonen som används utanför djurstallet, och tvätta och desinficera händerna då de kommer till djurstallet och då de lämnar det.

Inom skyddsområdet är det förbjudet att hålla fjäderfä utomhus

Att hålla fjäderfä utomhus är förbjudet inom skyddsområdet. Ett sådant tillstånd att avvika från förbudet, som beviljas med stöd av 38 § lagen om djursjukdomar, kan inte beviljas på Åland, eftersom det finns viktiga rastplatser och vistelseområden för vilda fåglar i närheten av djurhållningsplatsen. Förbudet gäller ändå inte djurgårdar och permanenta djurutställningar.

Transportförbud för fåglar och fjäderfä som ska följas inom kontrollområdet

 • förflyttning av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap bort från en djurhållningsplats som ligger inom skyddsområdet är förbjudet
 • transport av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap till djurutställningar eller andra liknande tillställningar inom skyddsområdet är förbjudet
 • transport av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap genom skyddsområdet är förbjudet med undantag för transitering på landsväg utan att fordonet stannar eller last lastas av
 • transport av avelsägg som samlats in inom skyddsområdet efter att det upprättades bort från området är förbjudet
 • transport av färskt kött, malet kött, mekaniskt urbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från frilevande fågelvilt bort från skyddsområdet är förbjudet med undantag för bortsändande av färskt kött, malet kött, mekaniskt urbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fåglar som fällts inom området innan det upprättades eller utanför området från anläggningar som myndigheterna godkänt
 • transport av färskt kött, malet kött, mekaniskt urbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fjäderfä bort från skyddsområdet är förbjudet
 • transport och utspridning av obearbetad dynga från en djurhållningsplats med fåglar som ligger inom skyddsområdet är förbjudet med undantag för transport för bearbetning på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1069/2009 (biproduktförordningen)
 • transport av andra biprodukter från fåglar som härstammar från skyddsområdet bort från området är förbjudet, om de inte bearbetats på det sätt som avses i 2006/563/EG artikel 12 eller om de inte levereras för bearbetning på det sätt som avses i biproduktförordningen och
 • förflyttning av fågelvilt från fångenskap till naturen inom skyddsområdet är förbjudet

Övervakningsområdet – åtgärder och begränsningar

Smittskyddsåtgärder som ska vidtas inom övervakningsområdet:

 • fordonen som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska till nödvändiga delar tvättas och desinficeras då de lämnar djurhållningsplatsen, om det är möjligt att fordonen infekterats i samband med besöket
 • fåglarnas ägare eller innehavare ska se till att personerna som besöker djurhållningsplatsen har möjlighet att desinficera skodonen i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen
 • personerna som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska klä på sig endast sådana skyddskläder som används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen så, att fotspåren efter skodonen som används i djurstallet inte möter fotspåren efter skodonen som används utanför djurstallet, och tvätta och desinficera händerna då de kommer till djurstallet och då de lämnar det

Det är förbjudet att hålla fjäderfä utomhus inom övervakningsområdet

Det är förbjudet att hålla fjäderfä utomhus inom övervakningsområdet.

Ett sådant tillstånd att avvika från förbudet, som beviljas med stöd av 38 § lagen om djursjukdomar, kan inte beviljas på Åland, eftersom det finns viktiga rastplatser och vistelseområden för vilda fåglar i närheten av djurhållningsplatsen.

Förbudet gäller ändå inte djurgårdar och permanenta djurutställningar.

Transportförbud som ska följas inom övervakningsområdet

 • förflyttning av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap bort från övervakningsområdet inom 15 dygn efter att området upprättats är förbjudet
 • transport av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap till djurutställningar eller andra liknande tillställningar inom övervakningsområdet är förbjudet och
 • förflyttning av fågelvilt från fångenskap till naturen inom övervakningsområdet är förbjudet

Dispens

Regionförvaltningsverket och landskapsregeringen kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en begränsning som ska följas inom restriktionszonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig.

Upphävandet av restriktionszonen

Skyddsomrdet kan upphävas då minst 21 dygn gått efter att de prover tagits, i vilka sjukdomen konstaterats, och upphävandet inte anses äventyra fjäderfäets eller andra fåglars hälsa. Efter att skyddsområdet upphävts stannar områdena som legat inom den ännu kvar inom övervakningsområdet.

Övervakningsområdet kan upphävas då skyddsområdet upphävts och det gått minst 30 dygn efter att de prover tagits, i vilka sjukdomen konstaterats.

Anmäl misstankar om fågelinfluensa till den kommunala veterinären

Ägaren till fjäderfä eller hobbyfåglar ska omedelbart lämna en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären, om han lägger märke till sådana sjukdomssymptom hos sina fåglar, som tyder på fågelinfluensa. Utöver sjukdomssymptomen kan också följande förändringar tyda på att fågelinfluensa förekommer bland fjäderfät:

 • en minskning av foder- och vattenförbrukningen med mer än 20 procenten
 • minskning av äggproduktionen med mer än fem procent i en tid på mer än två dygn eller
 • en höjning av dödlighetsgraden till över tre procent per vecka.

Efter att ha tagit emot anmälan utvärderar den officiella veterinären läget och, om ingen annan uppenbar orsak till förändringarna finns, sänder veterinären prover av fåglarna in till Evira för undersökning.

Teman: