Skydda dina fjäderfä mot vilda fåglar

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfät skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 1.12 – 31.5. På grund av fågelinfluensasmittor som sprids via vilda fåglar föreläggs att fjäderfä ska hållas inomhus från och med 1.12.2016.

Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006 med ändringar) gäller såväl kommersiell verksamhet (även ekologisk produktion) som hållande av hobbyfjäderfä.

  • Med fjäderfä avses höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphönor, tjädrar, orrar, påfåglar, strutsar, emuer, nandur och andra fåglar som föds upp i hägn.
  • Med hägnade sjöfåglar avses ankor, änder och gäss
  • Med vilda sjöfåglar fåglar i ordningen andfåglar (Anseriformes) och fåglar i ordningen strandfåglar (Charadriiformes)

Förbud att hålla fjäderfä utomhus

I regel ska fåglarna i hela Finland hållas inomhus under hela den tid förordningen är i kraft.

Förbudet att hålla fjäderfä utomhus gäller ändå inte:

1) djurparker och permanenta djurutställningar,

2) friflygning från duvslag, och

3) sådana djurhållningsplatser, där utehägnen helt och hållet har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät (maskstorleken < 25 mm) eller på något annat motsvarande sätt, så att vilda sjöfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfät. På djurhållningsplatserna i fråga får inte samtidigt hållas såväl hägnade sjöfåglar som fjäderfä avsett för kommersiell kött- eller äggproduktion.

Taket på utehägnet behöver inte vara ogenomsläppligt utan det räcker med ett nät. I utehägn avsedda för andra fåglar än sjöfåglar får inte finnas någon damm, något dike eller något annat vattenelement. Om fåglarnas välbefinnande förutsätter vattenbassänger (sjöfåglar), ska bassängerna omgärdas med ett nät (maskstorleken < 25 mm) och täckas så, att vilda sjöfåglar eller avföring från sådana inte kan hamna i vattnet.

I det sjukdomsläge som nu råder bör inget som helst fjäderfä i kustområdet (en 75 km bred zon från Karleby till Vaalimaa) hållas i utehägn som inte omges av nät. Det gäller också utomhushöns. På andra håll i Finland kan andra fåglar än hägnade sjöfåglar hålls också i utehägn utan nät, om fjäderfäts utehägn inte ligger i närheten av ett vattendrag och sjöfåglar inte vistas i närheten av utehägnet såsom i smältvatten på åkrarna. I praktiken kan det t.ex. vara fråga om en strutsfarm, där det inte finns en damm eller ett dike i hägnet och där den sannolika risken för att fåglarna ska komma i kontakt med sjöfåglar är minimal. För ratiter är vistelse i utehägn ofta nödvändig för välbefinnandet, och på grund av fåglarnas höjd och utrymmesbehov är det inte alltid möjligt att täcka det rastområde de behöver. Däremot är det inte möjligt att hålla hägnade sjöfåglar utomhus utan ett skyddande nät.

Då fjäderfä hålls inomhus ska utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen iakttas.

Anmälan om att fjäderfä hålls utomhus

Den som håller fjäderfä utomhus mellan början av december och slutet av maj (de djurhållningsplatser som avses i punkt 3 ovan) ska senast 15.12.2016 lämna en anmälan till den kommunala veterinären om att fjäderfä hålls utomhus. Anmälan ska lämnas skriftligen, den kan vara fritt formulerad eller så kan den lämnas på blanketten under länken nedan.

Av anmälan ska följande framgå:

  • vilka fågelarter som hålls utomhus
  • antalet fåglar
  • avståndet från djurhållningsplatsen till närmaste sjöar, dammar och åar
  • en redogörelse för hur fåglarna i utehägnet skyddas mot vilda sjöfåglar.

Krav på skötseln av fjäderfä

Fjäderfänas foder och dricksvatten ska under alla omständigheter skyddas mot vilda sjöfåglar och avföring från sådana, eftersom fågelinfluensan lätt sprids med avföringen. Fjäderfänas tillgång på foder och dricksvatten ska ordnas inomhus eller på en annan plats där det inte föreligger någon risk att vilda sjöfåglar tar sig in dit. Om foder hamnar i utehägnet, ska det omedelbart städas bort.

Fjäderfä som hålls utomhus får inte beta på sådana beten, där det konstateras finnas rikligt med sjöfåglar.

Om fåglarna på en djurhållningsplats har tillgång till vattenbassänger som är nödvändiga med tanke på deras välbefinnande, ska vilda sjöfåglar hindras att ta sig in i dem. Som dricksvatten för fjäderfä får inte användas sådant ytvatten, som kommer från en plats där det finns rikligt med vilda sjöfåglar, såsom grunda vassvikar eller dammar.

Djurutställningar

Det är förbjudet att föra fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar eller andra motsvarande tillställningar mellan början av december och slutet av maj. Förbudet gäller inte sådana burfåglar, som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur och som vistats i landet i minst sex månaders tid.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER