Hästar

Sjukdomar hos hästar

År 2012 undersöktes 53 (101 år 2011) hästar och ponnyer patologisk-anatomiskt vid Evira. Den största delen av de här undersökningarna hänförde sig till utredningar av orsaken till kastning eller sjukdom hos små föl.

År 2012 undersöktes 53 slemprover från näsborre för hästinfluensa, och inte ett enda fall av influensa påvisades. Totalt 118 serumprover undersöktes för antikroppar mot influensa; från en del av hästarna hade man bara ett prov att undersöka. Antikroppar mot influensa påvisades hos cirka 80 % av de undersökta hästarna. Antikroppar bildas som följd av virussmitta och vaccination. Hos en häst påvisades i parprov (serum) en ökning av antikroppar som tyder på hästinfluensa. Enligt remissuppgifterna hade en del av hästarna vaccinerats mot hästinfluensa år 2012.

Under året undersöktes 84 (143 år 2011) fosterprover och slemprover från näsborre för förekomst av herpesvirus hos hästar. Herpesvirus påvisades hos två kastade föl. Antikroppar mot herpesvirus analyserades i 138 serumprover; från en del av hästarna hade man endast fått ett prov att analysera. I parprov (serum) påvisades ingen ökning av antikroppar som skulle tyda på att hästen nyligen skulle ha smittats med herpesvirus. Antikroppar mot herpesvirus EHV-1 påvisades hos en del av hästarna och antikroppar mot EHV-4 hos nästan alla vuxna hästar. Antikroppar kan påvisas som följd av virussmitta och vaccination. Man hade inga uppgifter om hästarnas vaccinationsstatus.

Totalt analyserades 88 prover för arteritvirus (foster, sperma och slemprover från näsborre). Arteritvirus påvisades inte. År 2012 analyserades dessutom 159 prover serologiskt för virusarterit vid Evira. Antikroppar mot arteritvirus påvisades hos sju hästar, men endast hos en häst påvisades i parprov en betydande stegring av antikroppar som tydde på att djuret skulle ha infekterats nyligen. I Finland har antikroppar mot virusarterit hos hästar påvisats sedan slutet av 1990-talet.

För infektiös anemi hos häst (Equine infectious anemia, EIA) analyserades 202 (67 år 2011) prover serologiskt. Av dessa prover hade 28 % sänts in för utredning av sjukdomsorsak och i ett fall gjordes analysen på grund av misstanke om infektiös anemi. Resterande 72 % av proverna var undersökningar i samband med export och import och 93 av dessa undersöktes på grund av brister i anknytning till import av hästar. Antikroppar mot infektiös anemi påvisades inte i ett enda prov.

Hästar som undersöktes på grund av brister vid införseln, och som hade kommit in i landet för mindre än 12 månader sedan, undersöktes också för beskällarsjuka (dourine) och rots (malleus). Man undersökte 64 importerade hästar och alla var negativa.

Alla avelshingstar undersöks för förekomst av bakterien Taylorella equigenitalis, som orsakar smittsam livmoderinflammation (CEM). Då det gäller finska hästar undersöks endast hingstar som används för inseminering. Cirka 500 hingstar undersöktes för CEM år 2012, och inte ett enda fall av T. equigenitalis konstaterades. För CEM undersöktes 11 ston för export och ett sto undersöktes på grund av misstanke om livmoderinflammation. Alla var negativa. De senaste fallen av smitta konstaterades åren 2009 och 2005.

Streptococcus equi sp. equi som orsakar kvarka isolerades i 6 prover från hästar som hör till 5 olika ägare i olika delar av Finland.

Mycket få prover från hästar sänds till Evira för laboratorieundersökningar och därför detekteras inte största delen av även betydande bakterie- och virusinfektioner.

Med undantag för CEM-undersökningar undersöks inte hästsjukdomar inom ramen för myndigheternas uppföljningsprogram. Största delen av undersökningarna av hästar är anknutna till utredningar av sjukdomsutbrott. En viktig orsak till undersökningar är även import och export av hästar och deras könsceller.

Under hösten inleddes forskningsprojektet ”Hanteringen av smittsamma sjukdomar som stöd för hästskötseln”. Syftet med projektet är att utreda förekomsten av de mest betydande smittsamma hästsjukdomarna i Finland. Föremål för undersökningen är importerade hästar, avelshingstar och sjuka hästar som misstänks ha en smittsam sjukdom.

Teman: