Beställning av BVD- uppföljningsundersökningsresultatet

Beställningar och förfrågningar görs via e-post: bvdkyselyt at-merkki.gif : 1Kb evira.fi eller brevpost: Evira, Djursjukdomsvirologi/BVD-förfrågningar, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors.

Vid beställning skall nämnas ägarens namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, om en sådan används. Uppföljningsundersökningsresultatet överförs elektroniskt till NASEVA, om ägaren till besättningen vid beställning gett Evira tillstånd till det.

Undersökningsresultatet och fakturan levereras till den ägare som gjort beställningen, om det gått högst 22 månader sedan provtagningen, eftersom undersökningsresultatet gäller i 24 månader från provtagningen. Om inga uppföljningsundersökningar gjorts för besättningen i fråga eller det gått mer än 22 månader från provtagningen, informeras ägaren till besättningen om detta vi e-post eller brevpost.

Priset på BVD-uppföljningsundersökningen med skatt är 34,56 euro. I priset ingår svaret till den som beställt undersökningsresultatet. Målet är att svar levereras inom 2 veckor efter beställningen.

BVD-uppföljningen

I BVD-uppföljningen har man allt sedan år 1993 årligen undersökt så gott som alla mjölkbesättningar som levererar mjölk till mejerierna. Med hjälp av en omfattande uppföljning har man kunnat finna de besättningar, där det finns antikroppar mot BVD i tankmjölken. BVD-läget i dessa besättningar har grundligt utretts genom analys av blodprover från hela besättningen.

BVD räknas allt sedan år 2004 till de djursjukdomar som enligt lag skall bekämpas. Om man misstänker eller konstaterar smitta, spärrförklaras besättningen. Så försöker man hindra att smittan sprider sig till andra besättningar.

BVD-uppföljningen i nötkreatursbesättningar sker fortsättningsvis så att mejerierna samlar in prover av tankmjölken från mjölkbesättningar och slakterierna tar blodprover av djuren som kommer till slakt från am- och dikobesättningar. Framöver kommer uppföljningen att inskränkas och förändras så att den blir riskbaserad.Efter år 2010 rekommenderar Evira inte heller längre separat BVD-undersökning av djur som förs till utställningar.

Uppföljningsresultaten har utnyttjats också i det frivilliga BVD-hälsokontrollprogrammet som den 31 december 2008 lades ned på grund av det goda sjukdomsläget. Ägaren till en besättning kan beställa resultatet av undersökningen av sin besättning från Evira.

Mer information ger:
specialforskare, VMD Ulla Rikula, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 020 77 24 585, ulla.rikula at-merkki.gif : 1Kb evira.fi