Utehållningsförbud för svin

SKYDDA SVINEN FÖR AFRIKANSK SVINPEST - ÅTGÄRDER MOT AFRIKANSK SVINPEST

Det är förbjudet att hålla svin utomhus från den 1 juni 2018 framåt (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 401/2017). I landskapet Åland börjar förbudet gälla den 1 januari 2019. Orsaken till förbudet är att man vill skydda svinen för afrikansk svinpest, som är en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen är dödlig för svin, men smittar inte till människor. Det finns inget vaccin eller botemedel mot den. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i vårt land, men den har spridit sig till områden i Ryssland och Baltikum som ligger nära oss.

Förbud mot att hålla svin utomhus

Svinen ska hållas inomhus i hela landet. Då svinen hålls inomhus ska utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen iakttas.

Förbudet gäller emellertid inte

1) djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996),

2) svin som hålls kopplade under rastning, eller

3) sådana djurhållningsplatser där utehägnen har skyddats med stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel som byggts i anslutning till ett befintligt stängsel i enlighet med kraven i bilagan till förordningen, eller där utehägnen har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn. Även andra stadiga konstruktioner som hindrar svin från att komma i kontakt med frigående vildsvin är möjliga.

Förbudet gäller inte heller djurparker eller svin som hålls kopplade under rastning.

Det elstängsel som installeras runt ett stängsel i utehägn för svin uppfyller inte säkerhetskraven enligt den europeiska säkerhetsstandarden för elstängselaggregat. Ett elstängsel med två elstängselaggregat som installeras enligt kraven i förordningen kan orsaka en risksituation om man samtidigt rör trådarna både på insidan och på utsidan av stängslet.

Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken.
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning och kraven på stängsel är ännu inte i kraft utan börjar gälla den 1 juni 2018, i landskapet Åland den 1 januari 2019. Förordningens bestämmelser är alltså för närvarande inget hinder för att koppla elstängselaggregat till elstängsel avvikande från bestämmelserna. Bestämmelserna om kraven på elstängsel ska ändras så fort som möjligt. Likaså ska motsvarande tekniska bestämmelser om kraven på elstängesel i statsrådets förordning om understöd för byggande av stängsel i utehägn för svin i syfte att förhindra spridning av afrikansk svinpest ändras. (7.2.2018)

 

Enligt förordningen ska kommunalveterinären bli informerad om att svin hålls utomhus. 

Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

1) antalet svin,

2) en redogörelse för att kraven för att skydda utehänget uppfylls.

Om afrikansk svinpest når Finland, orsakar den stora förluster på grund av döda svin, vilket leder till djursjukdomsersättningar. Vidare blir det betydligt svårare eller helt omöjligt att exportera griskött.

Understöd för byggande av stängsel

Statsrådet utfärdade dessutom den 28 juni 2017 en förordning (442/2017) om understöd för inhägnande av utehägn för svin. Detta i syfte att bekämpa spridning av svinpesten. I förordningen finns bestämmelser om understöd för byggande av stängsel i utehägn. 

Understöd kan sökas hos NTM-centralen före den 28 februari 2018. NTM-centralerna börjar bevilja understöd redan innan denna tidsfrist går ut. Understöd beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) och endast enligt de anslag som i Makeras dispositionsplan har reserverats för ändamålet. Vid beviljande av understöd prioriteras sökande som håller svin för köttproduktion. Ett villkor för understödet är att arbetet inleds efter att ansökan lämnats in.

Understöd beviljas inte i landskapet Åland eftersom understödet enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapets behörighet. 

Närmare information om villkoren för och ansökan om understödet finns på Landsbygdsverkets webbsidor.

 

Mer information på andra webbplatser

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utehållningsförbud

Landsbygdsverkets webbsida om understödet

Teman: