CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur

Avmagringssjukan hos hjortdjur (CWD) hör till samma prionsjukdomskategori som galna ko-sjukan. Dessa TSE-sjukdomar (transmissible spongiform encephalopathy) orsakas av prionproteiner.

Sjukdomen påträffades på 60-talet i USA hos en svartsvanshjort och sjukdomens förekomstområde har sedermera breddats inom USA och sträcker sig numera också in på den kanadensiska sidan. Sjukdomen förekommer såväl i hjortdjurshägn som bland frilevande hjortdjur. Den har också konstaterats i Sydkorea, då hos hjortdjur som införts från Nordamerika till en djurpark.

År 2016 konstaterades i Norge de första CWD-fallen i Europa. Det första fyndet påträffades i april hos en vild fjällren (Rangifer tarandus tarandus). I maj och juni konstaterades TSE hos två älgar (Alces alces). Fallet hos fjällren påträffades i trakten kring Bergen och fallen hos älg i närheten av Trondheim. Hösten 2017 påträffades TSE åter i Norge hos en ny art, en kronhjort (Cervus elaphus). I intensifierad uppföljning i Norge har flera fall till konstaterats och i april 2018 var det sammanlagda antalet fall 23 (nitton fjällrenar, tre älgar, en kronhjort).

Det har påträffats olika typer av prioner som orsakar TSE. CWD-prionen som förekommit hos fjällrenar är av samma typ som den nordamerikanska, men den som påträffats hos älgarna i Norge skiljer sig från dem.

Sjukdomen smittar veterligen inte människan och har således inte betraktats som någon egentlig risk med tanke på människan.

Symtom

Sjukdomen framskrider långsamt och den har inte konstaterats hos djur under ett år. Djuret magrar och tvinar bort, även om det äter. I sjukdomens slutskede börjar hjärnrelaterade symptom visa sig: djuret drar sig bort från hjorden, det är apatiskt, hänger med huvudet, upprepar samma rörelser och verkar nervöst. Djuret kan dricka och dregla onormalt mycket.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen diagnosticeras vanligen utgående från ett dött djur. Som prov tas en viss del av hjärnstammen och lymfkörtlar från huvudet. De testas i laboratorium för att sjukdomsalstraren ska kunna konstateras. I hjärnan bildas också typiska mikroskopiska förändringar som kan konstateras med hjälp av en histologisk undersökning.

Spridning

Man känner ännu inte helt säkert till CWD-sjukans spridningsmekanismer, men den verkar sprida sig från ett djur till ett annat med kroppssekret, såsom urinen, avföringen och saliven. Sjukdomsalstraren motstår mycket väl varierande miljöförhållanden. Effektivast sprids sjukdomen på utfodringsplatser och bland djur i hägn. Det finns tills vidare ingen information om spridning av andra TSE-sjukdomar som förekommer hos hjortdjur (älg).

Det är förbjudet att införa obehandlad urin från hjortdjur som producerats utanför EU till EU:s område, inköp av sådan på webben inbegripet.

Uppföljning

I Finland har sjukdomsförekomsten följts särskilt hos vitsvanshjortar, men också hos andra vilda hjortdjur och renar.

I början av 2018 inleddes ett uppföljningsprogram för sjukdomen i Finland och fem andra EU-länder. Syftet är att undersöka cirka 3 000 hjortdjur från Finland under tre år. Prover samlas in i alla renbeteslands områden och i de jaktvårdsföreningars områden som tagits med i uppföljningen genom lottning samt på Åland. Dessutom undersöks alla prover som kommer in av självdöda eller trafikdöda individer, individer som avlivats på grund av sjukdom samt individer som underkänts i köttkontrollen.

Om du hittar ett självdött hjortdjur i terrängen, kontakta då närmaste tjänsteveterinär (kommunalveterinär eller regionförvaltningsverkets länsveterinär). Tjänsteveterinären ser till att de nödvändiga proverna skickas till Eviras verksamhetsställe i Helsingfors. Observationer av sjuka och skadade hjortdjur samt sådana som beter sig avvikande ska anmälas till polisen eller till den regionala viltcentralen (Finlands viltcentral och de regionala viltcentralerna). Storviltsassistans (SRVA), som organiseras av polisen och jägarna, ordnar efterspaning av djuret och tar hand om situationen på det sätt som krävs. Evira undersöker om det är fråga om avmagringssjuka (CWD), eller annan TSE-sjukdom hos hjortdjur.

Koordinaterna för fyndplatsen för ett dött djur ska registreras med exempelvis smarttelefonens kartapp. Om du inte har möjlighet att få koordinaterna, märk då ut fyndplatsen på något lämpligt sätt.

Förekomst i Finland

I Finland konstaterades TSE för första gången i februari 2018 hos en självdöd älg som påträffats i Kuhmo. Undersökningar visar att den prionstam som isolerats i Finland inte är identisk med den stam som orsakar den nordamerikanska sjukdomsformen, utan närmast påminner om den TSE-stam hos älg som har konstaterats i Norge. Sjukdomens förekomst har följts upp sedan 2003. Åren 2003 - 2017 har man undersökt 2 438 hjortdjur för TSE-sjukdomar.

Teman: