Aktuellt om medicinering av djur

21.8.2018 Sidan öppnad för störningen i tillgången på injektionspreparaten trimetoprimsulfonamid och flunixinmeglumin

Du hittar Eviras instruktioner och rekommendationer här.

21.5.2018 Lagstiftning möjliggör inte läkemedelsordinationer på distans i djursjukvård

Läs mer här

3.5.2018  Svar på frågor om journalföring av medicinering av produktionsdjur har uppdaterats

Läs mer här

12.3.2018 Slaktkarenstid för häst för injektionspreparat innehållande gentamycin förlängs

Läs mer här.

30.12.2016 Förskrivnings läkemedel och foderläkemedel inom veterinärmedicinen .
JSM:s förordning 7/VLA/2008 om  förskrivning av läkemedel och foderläkemedel är fortfarande i kraft. Förändringar i giltighetstid av recept och obligatoriska elektroniska recept handlar bara om förskrivning av läkemedel för människor.

31.5.2016 Försäljningen av mikrobläkemedel för djur ökade något

Läs mer från Fimeas websidor (16.5.2016)

5.1.2016
Har du hittat broschyren om antibiotika för ägare till sällskapsdjur?

Läs mer här (länken)

23.10.2015
Längre karenstider för lidokain till svin och nötkreatur

Karenstiderna för lidokain är från och med 16.10.2015 följande: för nötkreatur, får och getter 28 dygn vid slakt och 15 dygn i fråga om mjölk samt vid slakt av svin 28 dygn. För hästar är karenstiden fortfarande 0 dygn. Läs mer från  Fimeas websidor (på finska)

16.3.2015
Veterinär: påminna svingårdarna om Eviras MRSA-informationspaket

Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom informeras om åtgärder som kan vidtas för att hålla svinstallet fritt från MRSA. Om MRSA ändå påvisas i svinstallet, kan spridning av smittan på gården förebyggas. Bekämpning av MRSA och förebyggande av spridning av sjukdomen på gårdar med produktionsdjur minskar risken för att MRSA-stammar som kommer från produktionsdjur smittar till människor. Informationspaketet var postat på gårdarna med registerposten. Det kan hittas i elektronisk form här.  

16.10.2014 
Förbrukningen av veterinärmedicinska mikrobläkemedel har minskat i flera länder

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ut en fjärde rapport om förbrukningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur i Europa.
Läs mer från Fimeas webbsidor

12.4.2013
Ändringar i lagstiftningen om medicinbehandling av hästar

Kommissionens förordning (EU) 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur har trätt i kraft 16.2.2013.
Läs mer ur Saparo

14.12.2012
Använding av tredje generationens cefalosporiner för djur har begränsast

I Finlands säljs tre veterinärmedicinska läkemedelspreparat som innehåller tredje generationens cefalosporiner. Dessa läkemedelspreparat får användas endast för de djurarter som godkänts i preparatsammandraget. Kaskadprincipen får alltså inte tillämpas på dessa. Man får inte heller använda för människor godkända tredje generationens cefalosporiner för djur.
Läs mer ur Saparo

Överlåtelse av läkemedel inom hälsovården

Veterinären är skyldig att lämna gården de uppgifter som behövs för läkemedelsbokföringen. Ifall hälsovårdsveterinären för in behandlingen i hälsovårdssystemet och gårdens läkemedelsbokföring finns i Sikava eller Naseva, överförs uppgifter om läkemedelsbehandling automatiskt till gårdens läkemedelsbokföring.
Läs mer ur Saparo

10.2.2012
Information om medicinering av produktionsdjur ska ges genast och inte först efter en vecka

Evira har fått kännedom om fall där veterinären har lämnat ägaren till eller innehavaren av ett animalieproduktionsdjur uppgifter om medicinsk behandling av djuret först efter gårdsbesöket, ibland med upp till en veckas dröjsmål. Veterinären ska emellertid lämna uppgifterna under samma besök som när han eller hon antingen behandlar djuret eller överlämnar läkemedel för fortsatt behandling. Förutom att livsmedelssäkerheten eventuellt äventyras kan animalieproduktionsdjurets ägare eller innehavare till och med drabbas ekonomiskt om uppgifterna lämnas för sent.
Läs mer ur Saparo

10.2.2012
Furosemid endast i venen på nötkreatur

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea påminner om att enligt den s.k. MRL-förordningen (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) är det tillåtet att behandla nötkreatur med furosemid endast i form av injektioner i venen. Detta betyder att orala preparat som innehåller furosemid inte får ges till nötkreatur. Sådana preparat är bl.a. tablettpreparaten Furesis, Furovet, Lasix retad och Vesix.
Läs mer ur Saparo

Teman: