Uppföljning av antibiotikaresistensen

Med ett antibiotikum avses ett ämne som producerats av levande mikrober och som förintar andra mikrober eller förhindrar dessas tillväxt (här också delvis eller helt syntetiskt framställda föreningar). Antibiotika har använts vid behandling av människor och djur mot infektionssjukdomar allt sedan 1930-talet. Ordet antibiotikum omfattar också antimykotiska, antiparasitära och antivirala preparat, men i detta sammanhang behandlas endast antibiotika som är verksamma mot bakterier. 

Antibiotikas verkningsmekanismer

En del antibiotika förmår döda målbakterierna, medan åter andra endast förhindrar deras tillväxt. Särskilt för de senares del tar kroppens egna försvarsmekanismer hand om det slutliga förintandet av bakterierna. Antibiotika kan bl.a. påverka bakteriens cellväggsuppbyggnad, proteinsyntesen eller nukleinsyresyntesen. Bredden på antibiotikas verkningsspektrum varierar, en del verkar på många slag av bakterier (s.k. bredspektrumläkemedel), en del endast på vissa bakterier (s.k. smalspektrumläkemedel).

Antibiotikaresistensen

Bakteriernas naturliga resistens är en för bakteriesläktet eller bakteriearten typisk egenskap. Med utvecklad resistens avses ett fenomen, då stammar som tidigare varit känsliga för ett läkemedel blir motståndskraftiga dvs. resistenta. Det finns många slag av resistensmekanismer. Bakterierna kan producera enzymer som spjälker antibiotika eller också kan ett antibiotikums bindnings- eller verkningspunkt i målstrukturen förändras. Vissa bakterier förmår sluta sina cellväggar mot ett antibiotikum eller effektivt pumpa det ut från bakteriecellen. Vissa resistenser bygger på alternativa ämnesomsättningsrutter. Multiresistenta bakterier är motståndskraftiga mot flera olika antibiotika samtidigt.

På senare år har antibiotikaresistensen snabbt ökat och blivit allt mångsidigare. Antibiotikaresistensen ökar människors och djurs sjukfrekvens, dödligheten och hälsovårdskostnaderna. Antibiotikaresistensen har också blivit ett av de allvarligaste hoten inom human- och veterinärmedicinen.

Resistensuppföljningsprogrammet FINRES-Vet

I EELA och efterföljaren Evira har allt sedan år 2002 pågått ett program, FINRES-Vet, för uppföljning av resistensen mot antibiotika. Inom ramen för detta program undersöks antibiotikakänsligheten hos bakterier som orsakar sjukdomar som är gemensamma för människor och djur, zoonoser, vissa bakterier som orsakar sjukdomar endast hos djur och indikatorbakterier. Utöver resistensläget följs i programmet också upp förbrukningen av tillsatser i foder och konsumtionen av antibiotika avsedda för läkemedelsbehandling av djur. I genomförandet av programmet FINRES-Vet deltar utöver Evira också Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIMEA.

Indikatorbakterierna som ingår i programmet är bakterier som hör till den s.k. normala bakteriefloran i tarmkanalen hos friska djur. Resistensen hos dessa bakterier anses beskriva spektret och frekvensen hos de antibiotikabehandlingar som används i djurpopulationerna i fråga. Indikatorbakterierna anses också kunna tjäna som ett resistensfaktorförråd, från vilket dessa faktorer kan överföras till bakterier som orsakar sjukdom hos djur eller människor. Indikatorbakterier isoleras från nötkreatur, svin och broilerkycklingar och djurarten varierar från ett år till ett annat.

I känslighetsbestämningarna inom programmet FINRES-Vet utnyttjas huvudsakligen vätskeutspädningsmetoden och bakterierna klassificeras som känsliga och resistenta med hjälp av epidemiologiska gränsvärden. Bakteriepopulationerna kan indelas i en s.k. vild population, som av naturen är känslig mot antibiotika och i en icke vild population, som utvecklat resistens. Genom att tillämpa gränsvärdena på en regelbunden kartläggning av populationerna kan man upptäcka signifikanta förändringar och trender i förekomsten av resistens.

Programmet ger också information om nya resistensmekanismer och om korrelationen mellan förekomsten av resistens och förbrukningen av läkemedel. Den erhållna informationen kan utnyttjas då man på olika sätt försöker förhindra att antibiotikaresistensen sprider sig, då man ger rekommendationer om användningen av antibiotika och då man utvärderar rekommendationernas inverkan. Informationen som programmet ger kan också utnyttjas i riskvärderingen som hänför sig till människors och djurs hälsa.

Resultat av uppföljningsprogrammet FINRES-Vet

Resultaten av programmet FINRES-Vet sammanförs i regelbundet publicerade rapporter. Den senaste rapporten omfattar åren 2007-2009 och rapporten kan läsas i sin helhet på Eviras webbplats.

För läkemedelsbehandling av djur användes i Finland år 2010 uträknat som aktiva substanser 16 800 kg antibiotika. Mängden är så gott som den samma som året innan (FIMEA, 2011). Uppgifterna om den förbrukade mängden bygger på preparatspecifik statistik från läkemedelsgrossisterna och med hjälp av dem kan man inte tillförlitligt räkna ut vilka mängder läkemedel som getts till olika djurarter. Till djur användes mest penicillin i form av injektion. Antibiotiska tillsatser i foder används inte längre i Finland för att främja djurens tillväxt.

Av de zoonotiska bakterierna påträffas i Finland endast sällan salmonella hos produktionsdjur och livsmedel som erhålls från sådana och därför är också mängden stammar som kommer till känslighetsbestämning liten. De undersökta stammarna har i allmänhet varit mycket känsliga mot antibiotika. Också hos kampylobakterierna konstateras i internationell jämförelse endast sällan resistens.

Hos indikatorbakterier isolerade från nötkreatur och svin är resistens sällsynt eller ovanligt. Särskilt broilerkycklingar behandlas å andra sidan inte med antibiotika under tillväxtperioden annat än i yttersta undantagsfall. Hos enterokocker och E. coli -bakterier isolerade från svin förekommer resistens mot tetracyklin, erytromycin och streptomycin.

Resistensläget hos vissa bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oroväckande. Bakterierna Staphylococcus pseudintermedius hos hundar har till exempel varit resistenta mot flera antibiotika redan i över tio års tid. Hos sällskapsdjur och hästar har också konstaterats bakterier som producerar betalaktamas med utvidgat spektrum (ESBL). Om en bakterie är resistent mot många antibiotika, kan det vara svårt att finna ett effektivt läkemedel då behandling krävs.
Den meticillinresistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) har närmast sporadiskt påträffats hos hästar, hundar och katter. I den kartläggning som gjordes av de prover som åren 2009-2010 kom in till Evira för undersökning från svinslakterierna var den skenbara förekomsten av MRSA ca 15 % av svingårdarna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER