Provtagning för påvisande av antikroppar (serologiska undersökningar)

Bakterieantikroppar undersöks i blod- och mjölkprover. I de flesta fallen är det tillräckligt med undersökning av ett prov som till exempel i lagstadgade undersökningar som berör insemination samt i export-, import- och uppföljningsundersökningar. Undersökningen påvisar om djuret har en infektion orsakad av bakterien i fråga. Antikropparna kan påvisas länge efter det att själva bakterien har försvunnit ur kroppen.

Vid diagnostik av klinisk sjukdom kan man använda sig av parserumundersökning. Det första provet tas i sjukdomens akutskede och det andra 2-3 veckor senare. Om mängden antikroppar (titer) i det senare provet är minst fyra gånger så stor i jämförelse med titer i det prov som togs i sjukdomens akutskede, anses det undersökta djuret ha insjuknat i ifrågavarande sjukdom. Vid sjukdomar där immunförsvaret är långsamt eller oregelbundet (bl.a. borrelios) kan man vanligtvis inte påvisa en ökning av mängden antikroppar med hjälp av en parserumundersökning. På basis av ett prov kan man påvisa mängden antikroppar vid tidpunkten för undersökningen. Hög titer som överskrider gränsvärdet tyder på klinisk sjukdom.

Provtagning

Proverna tas i blodprovsrör vilka inte innehåller medel som hämmar blodets koagulering. Mängden blod eller mjölk bör uppgå till cirka ¾ av rörets volym, dock minst 5 ml i stora (10 ml) rör eller 2,5 ml i mindre (5 ml) rör. Den provmängd som behövs påverkas av hur många och vilka undersökningar som utförs. För en enskild undersökning kan det räcka med 1 ml blod.

Om proverna förfars, fryses ner eller om annan orsak som leder till att de röda blodkropparna hemolyseras förekommer blir serumen omöjliga att undersöka. Mjölkprover som har förfarits är också omöjliga att undersöka. Därför måste proverna tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant. Rören måste förslutas så att de är vätsketäta.

Provtagningen ska tidsmässigt samordnas så att proverna kan levereras för undersökning till Evira så snabbt som möjligt.

Om det finns risk för att blodprovet, trots sakenlig förpackning och övriga försiktighetsåtgärder ändå kan frysa eller på annat sätt hemolyseras under transporten bör man avskilja serumet och skicka det istället för helblod.

Provrören bör märkas tydligt och man bör bifoga en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter Alla önskade undersökningar bör antecknas på remissen.

Leverans av prover

Alla serologiska undersökningar som berör bakteriesjukdomar utförs på Eviras huvudkontor i Helsingfors, i laboratoriet för djursjukdomsbakteriologi.

Prover, på vilka utförs såväl bakterie- som virusantikroppsundersökningar skickas till Eviras laboratoriet för virologi i Helsingfors.

Antikroppsundersökningar för grishosta görs vid Evira i Seinäjoki.

Prover avsedda för antikroppsundersökningar är i huvudsak prover som inte omfattas av TFÄ-bestämmelserna. Om man dock misstänker smittosam sjukdom hos djuren (t.ex. Q-feber), hör proverna till kategori B biologiskt material. Förpacknings- och märkningsanvisningar finns i Itellas (Postens) anvisningar för försändelse av diagnostiska prover.

Undersökningar som Evira erbjuder

Mikrob/parasti

Djurart

Metod

Anaplasma phagocytophilus

Häst, hund Immunofluorescens-(IF)-test
Borrelia burgdorferi Häst, hund  IF
Brucella abortus, suis, melitensis Idisslare, svin, (hund) Rose Bengaltest (RB), Komplementfixationstest (CF)
Brucella canis Hund Snabbt agglutinationstest
Malleus (rots) Häst CF
Chlamydophila abortus Nötkreatur, får, get ELISA
Coxiella burnetii (Q-feber) Nötkreatur, får, get ELISA
Dourine (beskällaresjuka) Häst CF
Ehrlichia canis Hund IF
Leptospira Alla djurarter Mikroskopiskt agglutinationstest (MAT)
Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkulos) Nötkreatur, får, get ELISA
Mycoplasma gallisepticum Fjäderfä Snabbt agglutinationstest, ELISA
Mycoplasma hyopneumoniae (grishosta) Svin ELISA
Mycoplasma meleagridis Fjäderfä Snabbt agglutinationstest, ELISA
Mycoplasma synoviae Fjäderfä Snabbt agglutinationstest, ELISA
Neospora caninum Nötkreatur ELISA
Salmonella Pullorum/ Gallinarum Fjäderfä Snabbt agglutinationstest

 Evira utför inte påvisande av Leishmania-antikroppar, inte heller undersökningar för hjärtmask.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS