Scrapie snabbtest – anvisningar för provtagning och försändelse

Prov

Scrapie undersöks i hjärnstammen och lillahjärnan. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Provet tas från bakre delen av hjärnstammen, från obexområdet. Provet från hjärnstammen skall vara ca 4-5 cm långt. Lilla hjärnan ligger ovanför den bakre delen av hjärnstammen. Provbiten som tas från lilla hjärnan skall vara ca 2 x 2 cm stor och inkludera lilla hjärnans veckade hjärnbark. Om provtagning via nackhålet inte är möjlig skall hela huvudet från djuret i fråga sändas till Eviras patologiska obduktionssal i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki eller Uleåborg. Innan huvudet sänds skall den veterinär som sänder det ta kontakt med Eviras enhet i fråga. Provbiten kan sändas till Evira för analys även om den är i dåligt skick eller har sönderfallit.

Nödvändiga provtagningsinstrument

Prov tas från fårets/getens hjärna med en plast- eller stålsked som planerats för ändamålet. Vid provtagningen skall engångshandskar alltid användas, någon annan särskild skyddsutrustning behövs inte. Det rekommenderas att en separat engångssked av plast används för varje djur. Om inga engångsskedar finns att tillgå skall stålskeden rengöras omsorgsfullt efter varje djur genom att skölja med rikligt med vatten. Utöver skeden behövs för provtagningen också pincett, skalpell och trubbig sax. Plastskedarna är engångsskedar och kan förstöras genom bränning. Både plast- och stålskedarna kan desinficeras genom att lägga dem i en 4 % hypokloritlösning i två timmar.

Skedar och provburkar som behövs för TSE-provtagning kan fås från Eviras beställningsbyrå, antingen per telefon eller via e-post:
• Heikki Heinänen tfn. 0400 378 710, heikki.heinanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
• Sirpa Hannonen tfn. 040 489 3329, sirpa.hannonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Från Evira får man BSE-/scrapie-paketkort, med vilka proven postas på mottagarens bekostnad.

Provtagningsteknik

 • Huvudet lösgörs mellan den första nackkotan och skallen.
 • Huvudet ställs upp och ned (ventralsidan, d.v.s. underkäken uppåt) så att nackhålet (foramen magnum) syns. Ändan av hjärnstammen borde synas i nackhålet.
 • Hjärnstammens kaudalända fattas med pincetten och skalpellen eller saxändan skjuts in på insidan av nackhålet mellan hjärnhinnorna och hjärnstammen. Skalpellen eller saxspetsen förs runt hjärnstammen så att hjärnstammen lossnar från den omgivande vävnaden.
 • Provtagningsskeden läggs ovanför hjärnstammen (på ventralsidan) mellan hjärnstammen och omgivande hjärnhinnor.
 • Provtagningsskeden skjuts djupare in längs benväggen så att skedens konkava del i sin helhet är inne.
 • Skeden förs runt hjärnstammen både åt höger och vänster ca 90 grader för att bryta de nervknippen som utgår från hjärnstammen. Om dessa inte bryts är det svårt att få ut en hel bit av hjärnstammen.
 • Framdelen av skeden trycks nedåt så att hjärnstammen bryts, varefter skeden dras ut. Den lösgjorda biten från hjärnstammen följer skeden.
 • Provet läggs i en för ändamålet avsedd plastburk. Fårets/getens öronmärke skall alltid läggas i plastburken. Om djuret inte är öronmärkt skall burken märkas så att det inte finns några tvivel om vilket djur provet kommer från.
 • Skeden förs på nytt in i nackhålet på samma sätt som första gången och skeden vrids till höger och till vänster, men denna gång tar man provet lägre ner så att delar av lilla hjärnan kommer med.
 • Skeden med delar av lilla hjärnan dras ut och provbitarna läggs i samma burk som provet av hjärnstammen.
 • Då  snabbtestet avseende TSE är klart förstörs huvudena i en anläggning som hanterar biprodukter av klass 1.

Undersökningar

Scrapie-snabbtesten utförs i prionlaboratoriet vid Eviras verksamhetsenheten i Helsingfors. Skedproven sänds till Eviras prionlaboratorium vid verksamhetsenheten i Helsingfors. Hela huvuden kan också sändas till andra av Eviras enheter för att ta prov från hjärnstammen.

Försändelse

Remissen för scrapie-undersökning fylls i omsorgsfullt. Provburkarna bör läggas i separat plastpåse för att säkra att remisserna är rena. Såväl provburkarna som remisserna förpackas omsorgsfullt så att det inte uppstår några utsläpp ifall burkarna öppnas eller går sönd. Det lönar sig att skicka hela huvuden via Matkahuolto. På fraktsedeln antecknas att mottagaren betalar frakten.

Remiss

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, virologi/prionlaboratoriet, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Uleåborg
- leverans: Evira Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
- bussfrakt: Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

Mer information på vår webbplats

Teman: