Diarréundersökningspaket för avföringsprover av svin

Vid diarré ger en undersökning av ett avföringsprov oftast inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att proverna av flera svin med symptom undersöks. I undersökningspaketen ingår undersökning av 3-5 prov i fall av de mest allmänna orsakerna till diarré. Eviras undersökningspaket av diarré har planerats för att ge svar på de mest allmänna fynden som konstaterats hos djur i olika åldersgrupper.

Prover

Individuella prover tas av omedicinerade djur som har insjuknat med typiska symptom. Provet tas från ändtarmen eller omedelbart efter avföring. Ifall djuren redan har medicinerats ska det finnas en anteckning i remissen om detta. Provet ska innehålla minst en matsked per djur och läggas i en ren burk eller plastpåse.

Av avvänjda svin tas dessutom prover i transportmedier för undersökning av brakyspira. Proverna tas från svinens ändtarm genom att slemhinnans yta stryks med en stelskaftad provtagningssticka. Provet sänds i ett transportmedierör avsett för kommersiella anaerobiska bakerier (t.ex. Coban tai Probact). Transportmediet ska innehålla kol. Transportmedieglas levereras av t.ex. Labema Oy och Mekalasi Oy. Om man av samma djur har tagit både ett burk- och ett transportmedieprov, behandlas de i faktureringen som ett prov.

Brakyspiraprover undersöks i Eviras verksamhetsställe i Seinäjoki.

Undersökningar

Grisar som inte har avvänjts:

  • Enterotoxisk E.coli (odling och PCR), känslighetsbestämning
  • Clostridium perfringens typ A ocha C (anaerobodling, PCR)
  • Rotavirus (immunokromatografiskt snabbtest)
  • Salmonella (odling)
  • Kocker (flotation eller McMaster) av över ett åriga, på begäran

Avvänjda grisar, köttsvin:

  • Enterotoxisk E.coli (odling och PCR), känslighetsbestämning
  • Brachyspira (anaerobodling och PCR), känslighetsbestämning (provet i transportmedium)
  • Lawsonia intracellularis (PCR)
  • Salmonella (odling)
  • Parasiter (flotation eller McMaster), på begäran

Försändelse

Provet bör vara laboratoriet tillhanda nästa dag. De snabbaste sätten att sända prover är Postens Till dörren-paket, med bussfrakt eller personlig leverans. Prover som tas under veckoslutet och som förvarats i kylskåp kan sändas på måndag. Under en varm årstid rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas 

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors