Undersökning av Grishosta hos svin

Allmänt

Ny infektion orsakad av grishosta

Med ny infektion orsakad av grishosta (nysmitta) avses en situation då det konstateras grishosta vid en gård som tidigare konstaterats vara fri från grishosta. Grishosta som förekommer på gården som nysmitta ger hostsymptom hos svin i alla åldrar i det inledande skedet.

Kronisk grishostinfektion

Det är frågan om en kronisk grishosta då gårdens svin har haft grishosta en längre tid. I samband med kronisk smitta förekommer typiska och tydliga kliniska hostsymptom i synnerhet i köttsvinskedet. Typiskt för grishostan är att symptomen hos insjuknade svin håller i sig i veckor och svinen kan dessutom drabbas av andra lunginfektioner som följd, förutom grishostan.

Antikroppsundersökningar för konstaterande av grishosta

Grishosta kan konstateras genom blodprover eller genom antikroppsundersökning mot grishosta med hjälp av råmjölksprover.

1. Blodprover

Objektet för provtagning: svin som har haft tydliga hostsymptom.
Det är speciellt viktigt att proverna riktas mot hostande svin:
- då man misstänker ny smitta vid gården
- det är frågan om en stor svingård där hostsymptomen endast har konstaterats i några avdelningar

Provtagningsredskap: serumblodprovsrör och provtagningsnålar.

Antalet prover: vid misstanke om grishosta rekommenderas att minst 10-15 blodprover sänds till Evira för undersökning. Om provtagningen är välriktad, kan konstaterandet av antikroppar mot grishosta lyckas med ett mindre antal prover. Ett större antal prover ökar dock möjligheten till att sjukdomen konstateras snabbare redan då bara en del av de insjuknade svinen har hunnit bilda antikroppar mot grishosta.

På Sikava-hälsoklassifieringsregistrets nationella nivå och speciella nivå krävs att gården är fri från grishosta. Om det finns misstanke om nyssjuka kan gårdens storlek och betydelse som eventuell smittospridare ha en inverkan på antalet prover som sänds för undersökning.

Tidpunkt/-er för provtagning

Grishosta kan i allmänhet konstateras med hjälp av undersökning av antikroppar senast i det skedet då det har gått minst 3-4 veckor efter att de första hostsymptomen visat sig. Provtagningen bör riktas mot svin vars hostsymptom i anknytning till misstanke om grishosta har visat sig först.

Ofta vill man utföra den första provtagningen direkt efter att sjukdomen har brutit ut. Vid grishosta är inkubationstiden som kortast cirka 2-3 veckor från att man har fått smittan till att de första hostsymptomen visar sig. Om provtagningen riktas mot hostande svin är det möjligt att antikroppar mot grishosta kan konstateras i en del av de svin vars hostsymptom har varat i cirka en vecka. Man kan dock inte utesluta grishosta om antikroppar mot grishosta inte konstateras i de blodprov som tas snabbt efter att de första symptomen har visat sig. I detta fall innebär en uteslutning av grishosta i praktiken ytterligare en provtagning efter att det har gått minst 3-4 veckor efter att symptomen har visat sig.

Om det på gården finns kronisk grishosta och smittan sprider sig fritt på gården genom djuren från en avdelning till en annan, är provtagningstidpunkten eller riktandet inte lika viktigt. Blodprovstagningen för undersökning av antikroppar mot grishosta kan då göras till exempel i samband med slaktning av de svin som sänds för slakt.

2. Råmjölksprover

Tidpunkt för provtagning/val av prover

Vid misstanke om ny smitta av grishosta på gården ska även råmjölksproverna väljas innan de sänds till Evira. Man ska sända råmjölksprover av sådana suggor som har haft hostsymptom, vars griskultingar har haft hostsymptom eller av de suggor med uppvisade hostsymptom som har vistas nära dem. Det lönar sig inte att skicka råmjölksprov för undersökning som har insamlats klart innan symptomen har visat sig.

Vid råmjölksprovtagningen vid kronisk grishosta behövs inte något särskilt inriktande. Antikroppar mot grishosta kan som en följd av en genomgången grishosta konstateras av vissa suggor len lång tid efteråt, till och med flera år.

Försändelse

Proverna ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. De snabbaste sätten att sända prover är Postens Till dörren-paket, med bussfrakt eller personlig leverans.

Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i t.ex. tidningspapper) och bevaras innan försändelse i kylskåp eller i ett annat svalt ställe. Infrysta råmjölksprover kan sänds in för undersökning.

Remiss

I remissen antecknas sjukdomsförloppet på gården och de kliniska symptom som konstaterats hos djuren.

Om det är frågan om prover som enligt överenskommelse betalas av någon annan än gårdens ägare, ska i remissen anges betalaren och dennes kontaktperson med vilken man separat har kommit överens om faktureringen. I remissen ska även anges till vem eller vilka undersökningens resultat ska sänds till.

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Lungprover vid utredning av annan orsak till hostsymptom

Vid misstanke om grishosta kan det redan i inledningsskedet finnas ett behov att utreda vilken inverkan andra infektioner har i de hostsymptom som konstaterats i gårdens svin. Andra orsaker till lunginfektion kan utredas genom att undersöka döda svin som skickats till Evira för en patologisk-anatomisk undersökning eller genom att ta lungprov.

Provtagnings- och försändelseanvisningar för undersökning av luftvägsinflammationer hos svin