Inskickning av vildsvinsprover för virusundersökning

Evira ber jägare sända in prover av fällda frilevande vildsvin och lämna en anmälan om frilevande vildsvin som påträffats döda eller som hamnat i en trafikolycka. Alla insända prover undersöks med tanke på afrikansk svinpest, klassisk svinpest och Aujeszkys sjukdom.

Vildsvin som påträffats döda

Det är mycket viktigt att få in vildsvin som dött av sig självt eller som verkat sjuka för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. Även om en djurkropp varit död länge och förskämts lönar det sig att undersöka den med tanke på ASF-virus, eftersom viruset håller sig länge i kadaver. Om ett vildsvin som påträffats dött eller som verkar sjukt eller som hamnat i en trafikolycka ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den lokala kommunala veterinären eller länsveterinären och med tanke på en eventuell patologisk undersökning till Eviras verksamhetsställe i Helsingfors (specialforskare Taina Laine tfn 050 373 6614,taina.laine@evira.fi) eller specialforskare Teija Kokkonen tfn 040 5250822, teija.kokkonen@evira.fi).

Belöning

Som belöning till jägarna eller jaktföreningarna betalar Evira 40 euro / proverna som sänts in från ett vildsvin. Som alternativ till penningersättningen kan jägaren gratis sända in trikinprover för undersökning. Resultatet av trikinundersökningen erhålls då inom två veckor. För vildsvinshonor betalas en extra belöning på 60 euro, ett prov av livmodern ska ingå i provförsändelsen. För anmälningar om vildsvin som påträffats döda eller som uppvisar sjukdomssymptom betalar Evira en belöning på 100 euro / vildsvin.

Suomen Sikayrittäjät rf betalar bidrag till vildsvinsjägare

Suomen Sikayrittäjät rf börjar betala jaktföreningar verksamhetsbidrag för vildsvin fällda i Finland. Det bidrag som grisföretagarna betalar är 90 euro för varje till Evira sänt ASF-prov. Bidraget betalas ut utifrån de ASF-prover som sänds till Evira från och med 1.4.2017. Förutom bidraget får man också en belöning av Evira för proverna. För att få bidrag ska remissen för vildsvinsproverna innehålla jaktföreningens namn.  Bidraget betalas till föreningarna med ca ett halvt års mellanrum. Jaktföreningen ska också skicka föreningens kontouppgifter till Sikayrittäjät ry. Läs mer.

Brucellos

Hos frilevande vildsvin kan förekomma brucellos som kan smitta från vildsvin till människan. Hos en frisk människa är smittrisken från symptomfria vildsvin mycket liten. Iakttag god hygien vid urtagning och avhudning, använd engångshandskar och tvätta som avslutning händerna omsorgsfullt. Råa delar av slaktkroppar och organ ska inte ges till hundar. Brucellabakterien förintas i kött som upphettas så att det blir helt genomstekt.

Prover för virusundersökningar

Som prov sänds in njuren, mjälten och blod från vildsvinet och från suggor också en 5 - 10 cm lång bit av livmoderhornet. Njurarna ligger mitt i kroppen bakom bukhålan på bägge sidor om ryggraden. En av njurarna räcker som prov. Mjälten är ett långsmalt, rätt platt och till färgen mörkrött organ som ligger i bukhålans övre del på vänstra sidan av kroppen. Livmodern är ett Y-format organ av varierande storlek som huvudsakligen ligger mellan ändtarmen och urinblåsan. Livmodern förgrenar sig i högra och vänstra livmoderhornet. Honans storlek, ålder och eventuella dräktigheter påverkar livmoderns storlek. I blodprovet tas inte med koagel, andra vävnadsbitar eller skräp.

Provtagningsutrustning

Organ- och muskelproverna förpackas i plastpåsar, men blodprovet ska tas i ett separat blodprovsrör. Om blodprovsrör inte finns till hands, tas enbart organprover i plastpåsar. Evira sänder på begäran provtagningsutrustning till jaktsällskapen, de regionala viltcentralerna och jaktvårdsföreningarna. I brådskande fall kan man också be den lokala kommunala veterinären om blodprovsrör. Provtagningsutrustning kan beställas från Evira med e-post tilaukset@evira.fi.

Anvisningar om provtagningen:

 • Ta proverna så fort som möjligt efter att djuret har avlidit.
 • Förpacka njuren och mjälten i samma förpackning och livmodern och blodprovsröret i sina egna förpackningar, i dubbla plastpåsar.
 • Kyl ned förpackningarna till cirka kylskåpstemperatur innan du sänder iväg dem om du inte sänder dem i samma dag.
 • Vira in provpåsarna i tidningspapper, hushållspapper eller annat absorberande papper och därefter ännu i en plastpåse.
 • Lägg plastpåsen i en hållfast påse eller låda som  kan användas för transport och lägg den ifyllda remissen och ersättningsblanketten i samma påse eller låda.
 • Använda Eviras remiss. Remissen kan också vara fritt formulerad, om bara alla uppgifter som krävs (avsändarens kontaktuppgifter och vildsvinets fångstplats) framgår av den. Det är viktigt att göra en anteckning på remissen, om sjukdomssymptom konstaterats hos vildsvinet eller om några förändringar som avviker från det normala konstaterats vid provtagningen.
 • Om du sänder prover från flera djur i ett och samma paket, se till att provpåsar och remiss av ett bestämt djur är märkta med samma nummer.
 • Sänd in proverna till Evira i Helsingfors med Matkahuolto genast den första vardagen efter fångsten. Torsdagen är den sista veckodagen för insändning av prover. Förvara prover som tagits på fredag i kallt över veckoslutet och sänd in dem på måndagen.
 • Adress: EVIRA, VIROLOGI, MUSTIALAGATAN 3, 00790 HELSINGFORS
 • Evira betalar fraktkostnaderna som Matkahuolto debiterar, proverna sänds in som normal frakt via Matkahuolto (mottagaren betalar).

Remiss:

Remissen kan också vara fritt formulerad, om bara alla uppgifter som krävs (avsändarens kontaktuppgifter och vildsvinets fångstplats) framgår av den. Det är viktigt att anteckna saken på remissen, om sjukdomssymptom konstaterats hos vildsvinet eller om förändringar som avviker från det normala konstaterats vid urtagningen.

För att få belöningen måste jägaren fylla i en ersättningsfakturablankett (på finska) och sända den till Evira. Ersättningsfakturan kan sändas i samma försändelse som proverna. Som alternativ till penningersättningen kan jägaren gratis sända in trikinprover för undersökning. Då sänder jägaren ingen ersättningsfakturablankett.

Svar på en undersökning inom virussjukdomsuppföljningen

Evira sänder svaret på undersökningen till den som sänt in proverna, om avsändarens postadress antecknats på remissen. Svaret på undersökningen av prover tagna av fällda vildsvin kommer vanligen till avsändaren och till den lokala viltcentralen inom en månad efter att proverna sänts in. Köttet från ett fällt vildsvin kan användas på normalt vis, även om Eviras svar på undersökningen av förekomst av virussjukdomar ännu inte blivit klart.

Prover för trikinundersökningar

 • Som prov tas ett muskelprov från muskulaturen i vildsvinets framben, från tungan och/eller mellangärdet.
 • För att laboratoriet ska ha tillräckligt med provmaterial även för eventuella verifieringsundersökningar, önskas ett muskelprov på cirka 50 g. Minimistorleken på provet är 10 g muskulatur.
 • Muskelprovet tas helst så, att det inte inbegriper fettvävnad, senor eller tungans ytskikt. Mellangärdesprovet tas från mellangärdets muskulösa del.
 • Om du sänder in prover för trikinundersökning, lägg då trikinproverna i sin egen förpackning, i dubbla plastpåsar.
 • Sänd in proverna till ett av Evira godkänt annat laboratorium som undersöker trikinprover eller med virusproverna till Evira.

Svar på trikinundersökningar

Att få svaret på trikinundersökningar som görs som ett alternativ till penningbelöningen för ASF-proverna tar i genomsnitt 2 veckor. Om resultatet av en trikinundersökning behövs snabbare, är undersökningen i Evira i Uleåborg avgiftsbelagd eller så ska proverna sändas till ett av Evira godkänt annat laboratorium som undersöker trikinprover (se länk nedan).

Om kött från vildsvin överlåts eller säljs för användning utanför jägarens eget hushåll, ska det först undersökas med tanke på förekomst av trikiner och invänta resultatet av trikinundersökningen.

Också i fråga om sådant vildsvinskött, som kommer att användas i jägarens eget hushåll, rekommenderar Evira att ett trikinprov tas och att man väntar på resultatet innan man äter av köttet.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS